VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP LOA)


Ngài tên là ĐỒNG KIÊN CƯƠNG, bạn bè gọi là THIỆN LAI, sinh 1284, mất 1330, thọ 46 tuổi. Năm 21 tuổi ngài xin xuất gia với tổ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG để học đạo thiền, được tổ DIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG gọi là PHÁP LOA, Ngài có tài lý luận rất giỏi, nên được Tổ giao lãnh đạo Giáo hội Phật giáo.
Vì sao Ngài được đề bạt như vậy?
Vì ngài có trình cho tổ 28 câu kêu kệ đạt được Bí mật Thiền tông:

Tu thiền mà vọng hay cầu
Vọng cầu mà được chôn sâu đáy mồ
Thiền tông chỉ cần chữ vô
Vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn
Thiền tông Phật dạy rõ ràng
Vô sanh vô tử là an muôn đời
Vô thiền thong thả nghỉ ngơi
Vô suy vô tưởng muôn đời an vui
Trong Tánh không có cái tôi
Chỉ có cái ý biết thời trọn chơn
Thiền tông vượt hẳn hết chơn
Không bị vật lý lờn dờn kéo đi
Thiền tông không sử cái chi
Mà sử tánh biết cái chi cũng tường
Thiền tông Đức Phật chủ trương
Thôi, dừng hoặc dứt hết đường tử sanh
Ai mà thêu dệt như tranh
Tức theo vật lý tử sanh luân hồi
Do vậy Đức Phật bảo thôi
Tức thì sanh tử là thôi tìm mình
Thiền thanh Phật dạy núi Linh
Giúp người giải thoát tự mình biết thôi
Người ưa nghĩ chuyện xa xôi
Thì bị vật lý kéo rồi khó ra.
Bởi vậy Đức Phật Thích Ca
Chỉ dạy thiền học ngộ ra mấy người
Ngộ được thiền học vui tươi
Còn người không học chê cười người tu.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan