VỊ LAI DÁNG SANH PHẬT DI LẶC TÔN

Đây là Đức Phật tương lai Ngài sẽ đến thế giới này, hiệu là Di Lặc, hiện giờ Ngài đang tu và giảng dạy đạo lý ở nội viện Trời Đâu Suất. Khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu NI không còn 1 thời gian lâu dài ở thế giới này nữa, lúc đó Đức Di Lặc mới đến thế giới này, cũng làm những việc mà Đức Thích Ca đã làm. Ngài đến thế giới này tên là A Dật Đa, Ngài tu hành sẽ thành đạo dưới cội Long Hoa, nên chúng sanh lúc bấy giờ gọi là Hội Long Hoa.
Khi nào Đức Phật Di Lặc đến thế giới này?
Khi thế giới này sự văn minh loài người bị tàn phá hết, loài người còn rất ít, phương tiện để con người sử dụng không còn, loài người sống lệ thuộc vào thiên nhiên, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng: Loài người hiện nay cách đây cũng mấy triệu năm, cũng sống trong thiên nhiên hoang dã và dần dần văn minh như hiện nay.
Hiện giờ nhiều người đồn rằng:
Hội Long Hoa sắp mở để phân xử người có tội, khen thưởng người có phước, đây là lời bịa đặt vô căn cứ, như đã nói ở trên, hội Long Hoa còn lâu lắm, có thể chúng ta chết đi vô số đời, hội Long Hoa cũng chưa được mở, chứ đừng tưởng 1 thời gian ngắn. Hiện giờ giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni còn sờ sờ, hết sức khoa học và thực tế, không chịu tìm hiểu mà làm theo để không còn bị sanh tử nữa, ngồi đó mà chờ mà đợi uổng công vô ích.
Những kẻ nhẹ dạ bị người lanh lợi mê hoặc, Đức Phật dạy ai cũng có Phật tánh không chịu tin, không chịu tìm hiểu để trở về sống với Phật tánh của mình, mà nghe đâu đó có cái gì linh thiêng mò đến để cúng để lạy, có người quên ăn quên ngủ để tìm cái hoang đường, rồi đồn cho mọi người nghe, người tin, dầu tốn bao nhiêu tiền cũng không màng thật là đáng thương quá vậy.

Trích trong quyển “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ” – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội.

Tin Liên Quan