1.Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ

1.Giới thiệu
2.Lời nói đầu
3.Để tu theo Thiền tông?
4.Liên hiệp quốc công nhận đạo Phật tuyệt vời nhất
5.Đối đáp với vị thầy dạy thiền Tông ở Long Thành, Đồng Nai
6.Địa chỉ chùa Tân Diệu – Chánh gốc Thiền tông
7.Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật?
8.Ý nghĩa các phù điêu tại Chánh điện Thiền tông
9.Điện Tổ Thiền tông đặc biệt
10.Sự tích Vua Lương Võ Đế có tạo công đức?
11.Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ Thiền tông
12.Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền Thiền tông cho Lục tổ
13.Bài kệ ngộ thiền của anh Nguyễn Văn Nghĩa
14.Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử – vua Trần Nhân Tông
15.Sơ Tổ sáng lập chùa Thiền tông Tân Diệu
16.Vài mẫu chuyện trong nhà thiền
17.Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma kiểm thiền Nhị Tổ Huệ Khả
18.Ý nghĩa của chữ Tịnh Độ và A Di Đà Phật
19.Cúng dường 1.000 Đức Phật không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”?
20.Câu chuyện nổi tiếng về Nhân Quả
21.Đức Phật Dược Sư Quang Lưu Ly và Di Lặc
22.Một số câu hỏi – 6 pháp môn tu Nhà Phật
23.Tu theo Thiền tông “Thấy” được cảnh giới gì? Có cần nhờ Tha lực? Đời Mạt pháp sao tu thành Phật?
24.Trình tự các bước tu chứng Tứ Quả Thanh Văn?
25. Bài kệ nói về Bể Tánh Thanh tịnh của Phật Tánh
26. Ý nghĩa chữ Phật Tỳ-Lô-Xá-Na? Tu theo Thiền tông để được cái gì? Truyền Thiền tông và truyền Tâm ấn có giống nhau không?
27.Hỏi về sách “Đạo Phật qua nhận thức mới” xuất bản trước năm 1975 qua cách nhìn của Thiền tông?
28. Hỏi về sách “Dưới chân Phật Tổ” qua cách nhìn của Thiền tông?
29. Hỏi về sách “Kim Cang Đại Định” và “Thiền Định Đại Định” qua cách nhìn của Thiền tông?
30. Hỏi về sách “Những chuyện Niệm Phật thấy Phật vãng sanh? Tu được quả vị Bồ Tát rồi sẽ đi về đâu?
31. Người Tu theo Thiền tông có phải bỏ hết tính toán các việc làm ăn hàng ngày?
32. Cuộc đối đáp thật thú vị với vị Tiến sĩ Thần học
33. Kết luận

Tin Liên Quan