Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

 

Cụ bà Nguyễn Thị Phương Thanh, sanh 1935 tại Tp Huế, cư ngụ Thủ đô Tokyo, nước Nhật, hỏi 5 câu như sau:
1. Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?
2. Căn cứ vào đâu, Thầy bảo là người tu phải sử dụng, tánh Thấy và tánh Biết của chính mình để tu?
3. Thầy tôi dạy: Nghiệp là do việc làm xấu của chính mình, nếu muốn hết nghiệp phải làm từ thiện, làm càng nhiều, lâu ngày công đức mình tích lũy, sẽ vào được Niết bàn, như vậy có đúng không?
4. Người nhận ra Phật tánh, sống với Phật tánh của chính mình, họ khác nhau rất nhiều, có đúng như vậy không?
5. Chúng tôi thường tổ chức cúng trai Tăng, những vị nào tu tốt chúng tôi cúng nhiều, còn những vị tu không tốt chúng tôi cúng ít, cúng dường như vậy có được không?

Trưởng ban trả lời:

Câu một:

Người tu theo đạo Phật, muốn mình là người tu chân chính, trước nhất phải tìm hiểu Phật tánh là gì, khi biết Phật tánh rồi, làm sao sống với Phật tánh ấy, thì người đó mới được xem là người tu chân chánh. Còn không biết căn bản trên, người tu chỉ là người dùng cửa Phật để tìm kế sinh nhai mà thôi!

Câu hai:

Căn cứ vào câu “Tri và Kiến” của Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Đức Phật dạy:
– Các ông muốn tu theo đạo của Như Lai thì phải dùng 2 căn Mắt và Biết để tu. Nếu các ông sử dụng Thân và Tâm duyên hợp của Tứ đại dụng công tu, là các ông như lấy cát mà muốn nấu thành cơm vậy.

Câu ba:

Câu này, vị Thầy giảng đơn giản quá. Người tu theo đạo Phật phải hiểu căn bản như sau:
Một: Trong 1 Tam giới là nói nhỏ, còn mênh mông là trong Càn khôn vũ trụ, còn nhỏ nhất là Nguyên tử hay Điện tử. Tất cả tồn tại được là do sức hút của điện từ Âm Dương.
– Điện từ Âm Dương có công năng như sau:
1- Âm hút vào, để vật chất tựu hội có hình thể.
2- Dương đẩy ra, để hình thể không va chạm với nhau.
Công năng của điện từ Âm Dương có 2 chiều để tạo ra Nhân quả.
Nhân quả có 2 chiều:
1- Chiều Dương: Hút lên, gọi là chiều tốt, cũng gọi là chiều Phước.
2- Chiếu Âm: Kéo xuống gọi là chiều xấu, cũng gọi là chiều Âm, tức chiều tai họa.
Đức Phật dạy:
– Vì có Nhân quả, nên Thế giới này, hoặc trong 1 Tam giới hay khắp trong Càn khôn Vũ trụ này mới tồn tại được.
Hiểu như vậy, thì mới hiểu qui luật Nhân quả nơi Thế giới này nói nhỏ, còn nói vừa là trong 1 Tam giới, còn nói lớn lao là trong Càn khôn vũ trụ này.
Cho nên qui luật Nhân quả như sau:
1- Ai thích sống cảnh thanh tịnh, đang sống nơi Thế giới này phải ngồi Thiền dụng công ép cho Thân và Tâm mình thanh tịnh, để tạo ra làn sóng nghiệp bằng điện từ Âm Dương thích hợp với hành tinh Thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, được điện từ Dương hút nghiệp và Trung Ấm Thân của mình đến cõi Trời Vô sắc để hưởng Thanh tịnh mà mình ham muốn.
2- Ai thích sống cảnh đẹp, có màu sắc rực rỡ, thì đang sống nơi Thế giới này phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo ra làn sóng nghiệp bằng điện từ Dương rực rỡ, thích hợp với hành tinh đẹp và rực rỡ. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, được điện từ Dương hút nghiệp và Trung Ấm Thân của mình đến cõi Trời Hữu sắc để hưởng phong cảnh đẹp và rực rỡ, mà mình ham muốn nên làm từ thiện thật nhiều.
3- Ai thích sống nơi có phong cảnh đẹp và rực rỡ mà thanh tịnh, thì đang sống nơi Thế giới này phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo ra làn sóng nghiệp bằng điện từ Âm Dương rực rỡ và thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, được điện từ Dương hút nghiệp thiện mà thanh tịnh và Trung Ấm Thân của mình đến cõi Tịnh Độ sinh sống, đúng với lòng ham muốn của mình.
4- Ai thích sống với phong cảnh đẹp và vui chơi thật mạnh, thì đang sống với thế giới này phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo ra làn sóng nghiệp thật mạnh. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, được điện từ Dương hút nghiệp thích mạnh và Trung Ấm Thân của mình đến sống nơi hành tinh dao động thật mạnh, để thỏa lòng ham muốn của mình.
5- Ai sống thích hù dọa người khác, thì đang sống với Thế giới này phải làm phước thiện thật nhiều và đứng đầu nhóm làm phước thiện ấy, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ Âm Dương cao hơn những người xung quanh. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, làn sóng điện từ này tự động hút mình vào các cõi Thần để sinh sống và được làm Thần chủ, còn những người đi theo làm phước thiện với vị Thần chủ này, những người này chỉ được làm Thần con thôi.
6- Những người không tin tưởng bất cứ thứ gì, chỉ biết thờ ông bà cha mẹ. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, cứ lẩn quẩn trong dòng tộc để thay phiên nhau.
7- Những người thích giành giật của người khác. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, thì được sanh vào các loại Cô Hồn.
8- Những người thích sát hại sinh vật, nếu giết hại sinh vật nào. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, được sinh vào loài sinh vật đó để trả quả mà mình đã sát hại nó.
9- Những người thích làm những chuyện mờ ám hay gây trọng tội. Khi hết duyên sống nơi Thế giới này, thì bị nghiệp lực kéo đến vùng âm u để sống, trả quả mà mình đã tạo ra.
10- Người không biết giác ngộ giải thoát là gì. Cũng vì danh và tiền, nên tuyên bố là mình biết, dụ nhiều người đến nghe để lấy tiền của họ. Tức tự mình tạo con đường Hoa báo để đi vào trả quả mà mình đã lường gạt người khác. Trả khi nào hết nợ mới được trở lại làm người, nhưng làm người bần cùng hèn hạ.
Trên đây là 10 con đường Nhân quả, do điện từ Âm Dương cuốn hút kéo đi. Còn ai muốn giải thoát thì đừng dính vào 1 trong 10 con đường này.

Câu năm:

Về cúng dường cho những vị tu hành. Đức Phật có dạy rõ như sau:
1 – Cúng dường có công đức: Cúng tài hay vật mà giúp người khác nhận ra tánh Phật của chính người đó là người cúng có công đức.
2- Cúng dường có phước đức: Cúng tài hay vật mà giúp người khác được an vui là người cúng có phước đức.
Còn bà cúng dường mà phân biệt, phước đức này đưa bà đến nơi có cao có thấp, theo luật Nhân quả nơi Thế giới vật lý này.

TRÍCH QUYỂN “ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG” NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan