TU SAO ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT?

Ông Phú Lâu Na, từ chỗ ngồi dứng dậy, ra trước Như Lai, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Như Lai rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con có thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

– Tu sao được thành là Bồ Tát, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con? Đức Phật dạy:

– Này ông Phú Lâu Na: Người muốn thành Bồ Tát phải tu như sau:

1/- Tu tập cho tánh Nghe được thông suốt, gọi là “Nhĩ căn viên thông”.

2/- Tu tập cho tánh Thấy được xa, gọi là “Nhãn căn viên thông”.

Khi vị nào tu tập được thành công 2 căn nói trên, tự nhiên có được thần thông.

Người tu thành tựu được 2 phần như nói trên, người này phải có lời phát nguyện:

– Tôi “Tầm thinh khắp Ta Bà này để cứu giúp cho bất cứ ai bị oan trái mà có lời cầu xin đến tôi”.

Ông Phú Lâu Na lại trình:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước đây, con có nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ về

Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy kính xin Đức Thế Tôn lập lại cho chúng con nghe.

Trước, để chúng con biết. Sau, huynh A Nan Đà ghi lại truyền cho hậu thế, kính

xin Đức Thế Tôn chấp thuận lời của con:

Đức Phật liền nhìn sang ông A Nan Đà và nói:

– Này ông A Nan Đà, ông hãy nghe rõ và ghi chép lại cho đầy đủ, truyền theo

tập Huyền Ký này.

Đức Phật đọc:

Ngài là Bồ Tát Quán Âm
Tu được Nhĩ căn cao thâm diệu huyền
Tầm thinh cứu khổ các Miền
Nhân loại gọi là Thiền Quán Thế Âm.

Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm
Tầm thinh cứu khổ người dân xin Ngài
Lời Ngài ai có nạn tai
Tức khắc hiện đến giúp ngay người cầu.

Ngài thị hiện khắp Năm châu
Giúp người Nguyện, Cầu khi bị nạn tai
Ngài thị hiện khắp Trần ai
Để giúp Nhân loại vượt qua tai nàn.

Bồ Tát thị hiện Trần gian
Cứu khổ tai nàn cho ai Cầu, Xin
Bồ Tát Ngài rất hiển linh
Thị hiện khắp chốn để nhìn Thế gian.

Nhìn xem ai bị khổ nàn
Mà bị oan trái, giải oan cứu người
Bồ Tát xinh đẹp vui tươi
Thị hiện khắp chốn giúp người an vui.

Trần gian vì bởi cái “Tôi”
Sanh ra ganh ghét hại người hiền lương
Bồ Tát nguyện nhỏ tình thương
Giúp người hiền hậu vào đường thảnh thơi.

Bồ Tát không cần nghỉ ngơi
Mà giúp thiên hạ bớt thời trái oan
Bồ Tát thị hiện Trần gian
Giúp người lương thiện được an nhiều bề.

Loài người nên cung thỉnh về
Tại nơi gia thất Ngài về ngự đây
Bồ Tát khi ngự nơi này
Dạy người tu Nhĩ nơi đây lưu truyền.

Người nào có đại phước duyên
Thỉnh Ngài về ngự để yên trong nhà
Bồ Tát phổ lời Thích Ca
Là Thiền “Một chữ” vượt qua luân hồi.

Bồ Tát cũng dạy “chữ Thôi”
“Thôi” đi tất cả luân hồi rời ngay
Bồ Tát ngăn chận nạn tai
Giúp người Thanh tịnh vào ngay Niết bàn.

Bồ Tát cũng dạy rõ ràng
Niệm mà “vô niệm” đầu đàng là đây
Lời nguyện Bồ Tát là vầy
Cứu người hết khổ thoát dây luân hồi.

Lời nguyện Bồ Tát vậy thôi
Không dạy mê tín không cầu Ngài linh
Loài người Thấy, Biết làm thinh
Nhận ra tánh Phật của mình là xong.

Ông Phú Lâu Na nghe Đức Phật nói bài kệ lời nguyện Đức Quán Thế Âm, ông có hỏi thêm Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho con hỏi thêm 2 câu nữa:

1- Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm muốn về Phật giới phải làm sao?

2- Một vị tu thiền Tịch tĩnh, được làm A La Hán, vậy vị này muốn vào Phật giới phải tu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Câu 1: Này ông Phú Lâu Na, một vị Bồ Tát trước đây chỉ tu đạt có 2 căn, phần căn Nhãn và căn Nhĩ căn viên thông, tự nhiên có thần thông để tìm cứu giúp những người bị oan trái.

Nếu vị Bồ Tát muốn vào Phật giới, thì phải tu hết 10 phần giác. Sau đó, kiểm lại 10 phần giác của mình có đạt 100% không, nếu đạt đầy đủ, Bồ Tát này được gọi là đạt được “Đẳng giác”, tức vào hàng Cao đẳng giác. Sau cùng, Bồ Tát này phải giác luôn “Diệu giác”. Nếu đủ 12 phần nói trên, thì vị Bồ Tát này trở về Phật giới rất dễ dàng.

Ông Phú Lâu Na xen vào câu trả lời của Đức Phật, ông hỏi rõ như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, Đẳng giác con đã hiểu, còn Diệu giác là gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Chữ Diệu giác là “Biết mầu nhiệm”. Biết cái gì là mầu nhiệm? Là biết tạo ra công đức, nhờ công đức mà Bồ Tát mới trở về Phật giới được.

Cái dụng công đức như sau:

– Một là, phát ra ánh sáng, phá tan cái màn cửa Hải Triều Dương để tánh Phật của Bồ Tát vượt qua.

– Hai là, khi công đức vào Phật giới, được ánh sáng điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào, khối công đức này trở thành là Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh.

– Ba là, từ Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, định hình ra một Kim thân Phật.

– Nhờ có đủ 3 yếu tố nói trên, Phật tánh ẩn vào Kim thân Phật này, một vị Phật được gọi là “sanh ra”.

Câu 2: Còn một vị A La Hán muốn vào Phật giới, thì vị này phải từ bỏ dụng công tu hành sống trong Tịch tĩnh, trở lại tu pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền. Biết tạo ra công đức, thì vị A La Hán mới trở về Phật giới được, chớ không có con đường nào khác.

Ông Phú Lâu Na nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

 

Tin Liên Quan