Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

Đức Phật dạy nơi kinh Hoa Nghiêm: Trong 49 năm ta chưa hề nói 1 câu, 1 chữ, 1 lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kiết tập những lời của Đức Phật dạy, rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay. Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào?
Trưởng ban trả lời:
– Phần câu này Đức Phật nói: Người học kinh Nhà Phật phải hiểu căn bản có 2 ý “Tánh” và “Tướng” như sau:
1- Về “Tánh”: Đức Phật nói là trong 49 năm Ta chưa hề nói 1 câu nào: Đây là Đức Phật nói cái Phật tánh của mỗi người. Phật tánh của mỗi người nó là chân thật như vậy, tức cái Như Như tự nhiên. Nếu Đức Phật đem cái Chân Như này ra phân tích, thì chẳng khác nào Như Lai đem cái cảm nhận của mình ra nói, dù Như Lai có lý luận để diễn tả 1 ngàn năm cũng không ai biết được. Vì vậy, Đức Phật phủ nhận lời dạy của Ngài suốt 49 năm.
Nói gọn, vị nào cảm nhận được Tánh Thanh tịnh của chính mình, thì tự mình biết, không đem ngôn ngữ duyên hợp của thế giới này mà diễn tả được.
2- Về “Tướng”: Trong các kinh điển hiện nay chúng ta được đọc: các Ngài dùng những ngôn từ và hình ảnh của trần gian này để nói, cho ai muốn tu theo lời của Đức Phật dạy, nương theo đó mà tu tập được giác ngộ và giải thoát. Những quyển kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy.
Xin lưu ý cụ chỗ này:
– Cụ phải hiểu: các kinh Nhà Phật hiện nay được xếp vào loại “Tướng” Thế gian. Vì đây là “Tướng Thế gian”, nên là phương tiện để cho con người hồi đó cũng như hiện nay, nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu tập hay tu hành.
Tôi xin nói rõ:
– Cụ đừng cho kinh điển của Đức Phật dạy là chân lý; mà chân lý là thứ không dùng ngôn ngữ của trần gian này nói đến được. Người tu đạt được chân lý rồi, chỉ cần mái động niệm thật nhỏ khởi lên thôi, là chân lý liền bị che khuất ngay!
Cụ Triệu Thế Phương, nhận được ý sâu mầu của Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.
( Sách KHAI THỊ THIỀN TÔNG NXB Tôn Giáo )

Tin Liên Quan