Tri kiến lập tri tức vô minh bổn -Tri kiến bất lập tri tức tánh Niết Bàn?

Ông cư sỹ Lập Kiến Sanh:

Từ chỗ ngồi đứng dạy đến trước Dức Phật, quỳ gối chắp tay trình thưa:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có dạy:

-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn.

-Tri kiến bất lập tri tức tánh Niết Bàn.

Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con hiểu, chúng con xin cảm ơn?

Đức Phật nhờ ông Duy Ca Mật giải thích tiếp

Ông Duy Ca Mật giải thích như sau:

-Thấy biết mà hằng thấy ở trong thanh tịnh là cái thấy biết của ý trong phật tánh.

-Thấy biết mà sử dụng cái suy nghĩ của tánh người để thấy biết. Là cái thấy biết của luân hồi, tức thấy, biết của vô minh.

Ông  cư sỹ Lập Kiến Sanh nghe ông Duy Ca Mật giải thích rõ, ông vui mừng cảm ơn ông Duy Ca Mật và lạy tạ Đức Phật.

Đức Phật nghe ông Duy Ca Mật giải thích rõ ràng Đức Phật có lời khen và nói với đại chúng:

-Sau nay các ông bà có thắc mắc gì hãy hỏi ông Duy Ca Mật này.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan