Thơ ngộ thiền của TỔ PHÚ NA DẠ XA (punyayasas) – vị tổ sư thiền tông thứ 11


Thiền tông của phật truyền riêng

Dòng chảy nguồn thiền cho các tổ thôi

Thiền thanh không nói lên lời

Chỉ nhận thấy biết đây rồi quê xưa.

Thiền thanh không dụng sớm trưa,

Chỉ cần biết rõ tánh xưa của mình,

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng,

Luân hồi nhiều kiếp là dừng lại ngay,

Truyền qua mười tổ có tài,

Hôm nay Hoa Thị, con nay giác thiền

Thiền thanh Đức Phật dạy riêng

Cho người biết được nguồn thiền Thích Ca.

Hôm nay thầy đến nước ta,

Con nguyền cố gắng phổ ra nguồn thiền

Giúp cho thiên hạ hết phiền,

Để cho nguồn thiền lưu mãi về sau,

Lòng con không biết tại sao

Con không muốn khóc lệ sao cứ tràn

Tâm con thanh tịnh rõ ràng

Thấy vô lượng kiếp rõ ràng không sai,

Thiền tông con biết không sai

Không theo vật lý dõ ngay luân hồi

Thiền thanh đơn giản vậy thôi,

Chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi,

Con nay đã biết thiền thì,

Không quán, không tưởng, không chi dính mình

Thiền thanh không phải nặng thinh,

Những việc trước mắt mình đừng dính theo.

Thiền thanh đừng sợ giàu nghèo

Cứ thanh tịnh không theo thứ gì

Ai muốn giải thoát 1 khi

Chỉ cần thôi dứt tức thì hết luân,

Thầy dạy con biết pháp dừng

Con đã thực hiện dừng rồi thầy ôi

Lòng con nay đã thảnh thơi

Chuyện trong sanh tử con thôi được rồi.

Nhìn thầy lệ con lại rơi

Chảy ra nước lệ ôi thôi con mừng

Mừng vì con đã được dừng

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con,

Lời dạy của thầy con còn

Còn là bổn phận con lên giúp người

Mong sao thiền học tốt tươi

Tìm người duyên lớn tươi cười thiền tông.

Phật tánh phải nhận trong lòng

Không tìm không kiếm bên sông bên hồ

Thiền tông cứ việc nhận vô

Tất cả thanh tịnh không vô ưu phiền.

Được vậy là hết đảo điên

Pháp môn thiên học nhận liền tánh nghe

Tánh nghe tánh thấy là bè

Đưa người thanh tịnh về quê của mình.

Nhận được mình phải giữ gìn

Giúp cho thiên hạ ráng nhìn cho ra,

Ngaỳ xưa Đức Phật dạy ra,

Không theo vật lý không va luân hồi.

Thiền tông chỉ có vậy thôi

Ai thực hiện được hết đời trầm luân

Theo lời phật dạy chỉ dừng

Dừng được tất cả luân hồi dừng theo,

Thiền tông phật dạy chỉ theo,

Đi theo dòng chảy, không theo bình thường

Vì vậy Đức Phật chủ chương

Dòng chảy nguồn thiền chỉ tổ biết thôi.

Thầy dạy con nay biết rồi

Chỉ cần thôi dứt đứt liền trầm luân

Lòng con hôm nay rất mừng,

Vì đã hết dồi con đường tử sanh.

Ai muốn vượt qua tử sanh,

Chỉ cần thanh tịnh, tử sanh mất liền,

Thiền tông hết sức diệu huyền

Chỉ cần thanh tịnh hết duyên cõi trần.

Nhờ thầy con đã rõ phân

Không tìm, không kiếm, không cần thứ chi,

Tâm con thanh tịnh tức thì

Luân hồi sanh tử cái chi cũng lìa.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan