Thơ ngộ thiền của TỔ PHÚ NA DẠ XA (punyayasas) – vị tổ sư thiền tông thứ 11


 

TỔ PHÚ NA DẠ XA (punyayasas), sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 398 năm, ở nước Hoa Thị, dòng Cù Đàm, cha là PHÚ BẢO THÂN, mẹ là Thuận Kiều Trang. Ngài là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Thủa nhỏ tâm ngài thường bình thản, ưu nói với cha mẹ, các anh chị:

-Nếu gặp được vị nào có tâm đặc biệt hơn người, sẽ đến đó học hỏi phong cách của vị đó, còn những người bình thường muốn dụ người khác để lấy tiền, vật chất của người khác, tôi không thèm để ý.

Khi tổ Hiếp Tôn Giả đến nước Hoa Thị truyền pháp Thiền tông, ngài nghe nên đến tham dự, tổ thấy ngài có nhiều câu hỏi khác với người thường, nên tổ hỏi:

-Ngươi có muốn xuất gia không?

Ngài trình thưa: Con muốn lắm.

Tổ Hiếp tôn Giả nhận ngài làm đồ đệ. Ngài rất cần mẫn nên việc tu học cũng tinh tấn.

Tổ thấy ngài có khả năng nhận tổ vị, 1 hôm tổ hỏi:

Theo hệ thống truyền thiền tông, vị nào được tiếp nhận tổ vị, vị đó phải có kệ nói lên sự đạt được thiền tông của mình, vậy ngươi có kệ không?

Ngài ứng khẩu và trình với tổ Hiếp Tôn Giả 76 câu:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan