Thơ ngộ thiền của tổ Mã Minh


TỔ MÃ MINH (ASVAGHOSHA), trong dòng thiền gọi ngài là Bồ tát, sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 434 năm, tại thành Ba Na Lại, cha là Mã Thắng Quyền, mẹ là Hữu Phúc Vân. Lúc nhỏ ngài rất thông minh, nên được cha mẹ cho học luật sư, lời biện luận của ngài không ai sánh được. Vì vậy danh của ngài trong và ngoài nước ai cũng biết, cái đặc biệt lời nói của ngài rất truyền cảm, nên ngài nói ai ai cũng thích nghe.

Một hôm ngài đến đền Braham tanca, gặp tổ Phú Na Dạ Xa, tổ hỏi ngài:

-Ông làm nghề luật sư, vậy ông nói làm sao cho người nghe không nghe được không?

Ngài trầm ngâm suy nghĩ, tổ bảo:

-Ông suy nghĩ để trả lời ta, nếu ông suy nghĩ mà hiểu để trả lời ta, ông lên đem chôn nó đi cho dồi.

Một câu nói đánh cực mạnh vào tâm suy nghĩ của ngài, làm thân tâm ngài như mất sự sống và suy nghĩ. Ngài ở trạng thái như vậy rất lâu, bỗng ngài chắp tay thưa với tổ:

Kính thưa thầy, nhờ thầy hỏi ép con vào chỗ chết, nên thân và tâm vật lý của con đã chết hẳn rồi.

Tổ Phú Na Dạ Xa hỏi: Ông đã chết sao còn biết nói?

Ngài trình với tổ bài kệ 60 câu:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan