Thơ ngộ thiền của tổ MÃ MINH (ASVAGHOSHA)


Thân tâm vật lý mất đi

Thân tâm chân thật hiện thì rỗng rang

Lời thầy hỏi con được an

Mất đi suy nghĩ được sang quê nhà.

Thì ra lời dạy Thích Ca

Con tìm con kiếm không ra chút gì.

Hôm nay thầy ép con chi

Lòi ra chân thật không chi kiếm tìm,

Không kiếm mà hiện ra liền

Hiện ra những thứ không phiền không sân

Con nhìn cảnh vật dương trần

Cứ luân cứ chuyển hết gần lại xa.

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca

Nói ra ẩn dụ không va não phiền

Thầy ép con nhận ra liền,

Niết Bàn sanh tử của riêng người trần.

Khi con chết lặng rõ phân

Những thứ vật lý cho người trần gian

Ai muốn hết khổ hết nan

Không theo vật lý là an muôn đời.

Trước kia thầy dạy con thôi

Nhưng con không hiểu luân hồi cứ đi,

Hôm nay thầy hỏi tức thì

Vì con không biết nên suy nghĩ hoài.

Suy tưởng trong khắp trần ai

Để tìm để kiếm lời hay, trả lời,

Không ngờ con lại bị rơi

Rơi vào bể tánh hết lời thế gian.

Vào nơi bể tánh bình an,

Ở trong bể tánh an nhàn thầy ôi,

Giờ đây con nhận chữ thôi,

Là dừng hay dứt, đứt dồi trầm luân.

Trước kia thầy dạy con dừng

Mà con không biết phải dừng làm sao

Hôm nay thầy hỏi con sao,

Tâm con thanh tịnh qua rào triều âm,

À ra thầy dạy rất thâm

Đi tìm vật lý là câm muôn đời

Nhờ thầy hỏi ngặt những lời,

Đưa con qua khỏi những lời thế gian.

Nhờ vậy con được bình an,

Không dính vật chất là an niết bàn,

Ngày xưa phật dạy rõ ràng

Nơi kinh Diệu pháp chỉ đàng vượt qua.

Những lời chân thật Thích Ca

Chỉ chỗ phật đà yếu chỉ thiền tông

Trước đây không biết con mong

Do vậy cứ mãi đi trong luân hồi.

Nhờ thầy hỏi ngặt con thôi,

Luân hồi vật lý hết dồi với con

Hiện tại tâm con không còn

Những thứ vật lý không còn trong con.

Xin trình trong ý lòng con

Cám ơn thầy dạy, vàng son tuyệt trần

Con xin kính lạy xa gần

Nhờ thầy hỏi ngặt tuyệt phần thiền tông.

Tâm con hiện tại đã không

Sống với phật tánh con xong luân hồi

Xin thầy nhận con đôi lời

Những lời chân thật muôn lời cám ơn.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan