Thơ ngộ thiền của TỔ LONG THỌ (nagarjuna) – Vị tổ sư thiền tông thứ 14


TỔ LONG THỌ (nagarjuna), người đời gọi ngài là Bồ tát, sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 517 năm, ở miền tây nước Ấn, cha là Long Trí, mẹ là Út Phương. Thủa nhỏ ngài thích nghe kinh phật, ngài có biệt tài khi nghe ông Phạm Trí tụng hết 4 bộ kinh Phệ Đà, ngài thuộc lòng, ngài là người thích tìm hiểu về tất cả những gì có nơi thế giới như: Thiên văn học, địa lý học, văn học, thần học, sấm truyền học, tôn giáo học.

Tất cả môn học ngài đều học được suất sắc, trong phật giáo có pháp môn vô thường học, ngài nhận biết pháp môn này rất tường tận, rõ ràng. Nên vào trong núi tìm được cái hang đá ngài đặt tên là hang vô thường, dân chúng tìm đến ngài học rất đông, tổ Ca Tỳ Na Ma nghe danh ngài nên cũng tìm đến hỏi:

Ở đây ông dạy vô thường chứ ông có biết cái gì chân thường không?

Ngài liền trả lời là vũ trụ.

Tổ Ca Tỳ Ma Na nói:

Ông biết 1 chẳng biết 2,

Biết được vậy ông theo hoài trầm luân

Dù ông cố gắng để dừng

Luân hồi sinh tử không dừng được đâu.

Vừa nghe 4 câu kệ ngài liền trình thưa với tổ:

-Như vậy tôi làm sao biết cái chân thường, để không bị trầm luân, xin thầy chỉ dạy tôi xin đội ơn.

Tổ Ca Tỳ Ma Na hỏi:

Ông muốn biết cái chân thường để làm gì?

Ngài thưa: Nếu biết cái chân thường là gì, tôi sẽ sống với cái ấy.

Tổ dạy:

Ngài nghe tổ Ca Tỳ Ma Na nói 54 câu kệ, chỉ chỗ chân thường mà ngài muốn biết, bỗng ngài thốt lên 44 câu kệ:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan