Thơ ngộ thiền của TỔ CA NA ĐỀ BÀ (kanadeva)


Giải thoát là nói thế gian

Nếu nói giải thoát không đàng về quê

Quê xưa chỉ 1 đường về

Không theo vật lý là quê của mình.

Thầy dạy con tự nhiên nhìn

Không dính không mắc, mình đừng dính chi,

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ

Không dính vật lý không gì theo ta,

Tu thiền đừng muốn về nhà

Thực hiện như vậy là xa nghiệp trần,

Thanh tịnh vật lý dõ phân,

Ai dính vật lý đường trần phải đi.

Dù cho thực hiện pháp gì,

Là của vật lý cái gì của ta

Thiền tông Đức Phật dạy ra

Không dính vật chất là ra luân hồi,

Tu thiền mà đứng hay ngồi

Là tu vật lý không đời thoát thân,

Muốn được giải thoát chỉ cần

Chỉ cần thanh tịnh, không cần dụng công,

Tự nhiên vật lý xa dần,

Những thứ vật lý không cần phải xa

Vật lý là của ta bà,

Nếu tu dẹp bỏ là ta ngu khờ,

Thầy dạy con biết hiện giờ

Chỉ cần thanh tịnh vượt bờ tử sanh

Vào trong bể tánh không sanh

Chính nơi thanh tịnh là anh Niết Bàn.

Niết Bàn không khổ không nan,

Vì không vật lý an nhàn thảnh thơi,

Hôm nay con ngộ được rồi,

Cám ơn thầy dạy hết rồi tử sanh.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan