Thơ ngộ thiền của TỔ BÁT NHÃ ĐA LA (prajnatara) – Vị tổ sư thiền tông thứ 27


Sanh sau đức phật nhật niết bàn 981 năm, người nước đông Ấn, dòng Bà La Môn, cha là Bát Phạt Phi, mẹ là Uất Phương Huyền, cha mẹ ngài bị chết sau 1 trận động đất, khi ngài 15 tuổi. Vì cha mẹ không còn nên ngài đến ở với nhà người dì, ai mượn gì ngài cũng làm không nhận tiền công. Tổ Bất Như Mật Đa nhớ lại tiền kiếp tổ và ngài có duyên thầy trò, nên tổ tìm đến gặp ngài, kể truyện xưa và nhận ngài làm đồ đệ. Ngài theo tổ học đạo Thiền Tông một hôm tổ hỏi?

-Trong huyền ký của Như Lai có đề cập đến tên ông, ông hãy trình chỗ cao xâu của pháp môn Thiền Tông học này coi?

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan