Thơ ngộ thiền của TỔ BÁT NHÃ ĐA LA (prajnatara) – Vị tổ sư thiền tông thứ 27


Sanh sau đức phật nhật niết bàn 981 năm, người nước đông Ấn, dòng Bà La Môn, cha là Bát Phạt Phi, mẹ là Uất Phương Huyền, cha mẹ ngài bị chết sau 1 trận động đất, khi ngài 15 tuổi. Vì cha mẹ không còn nên ngài đến ở với nhà người dì, ai mượn gì ngài cũng làm không nhận tiền công. Tổ Bất Như Mật Đa nhớ lại tiền kiếp tổ và ngài có duyên thầy trò, nên tổ tìm đến gặp ngài, kể truyện xưa và nhận ngài làm đồ đệ. Ngài theo tổ học đạo Thiền Tông một hôm tổ hỏi?

-Trong huyền ký của Như Lai có đề cập đến tên ông, ông hãy trình chỗ cao xâu của pháp môn Thiền Tông học này coi?

Cha mẹ từ giã cõi trần

Để con ở lại tu phần Thiền Tông,

Nhờ thầy chỉ dạy rất thông

Thiền Tông tiệt diệu ở trong cõi này

Ơn thầy dạy bảo con đây,

Đã lâu nhận được định trình thầy xem,

Nhưng sợ thầy la con bèn,

Cứ để yên vậy sang hèn tự minh,

Hôm nay thầy bảo con trình,

Mấy lời bộc bạch xin thầy kiểm cho,

Nhờ thấy nuôi dạy ấm no,

Không khổ không sở, không no thứ gì,

Thiền Tông tâm con thường ghi,

Chỉ cần thanh tịnh tìm chi trong trần,

Thiền thanh lúc nào cũng cần,

Việc làm chỉ 1 không cần thứ 2,

Đã lâu con làm không hai,

Ngày ngày thanh tịnh thấy 2 đôi bờ,

Bên trong tuyệt diệu như mơ

Bên ngoài sanh tử đôi bờ dõ thông,

Thiền Tông không phải cầu mong,

Mà tâm thanh tịnh, không mong không cầu,

Rơi vào Bể tánh nhận Châu,

Không thể diễn tả vì đâu có hình,

Con vào cứ vậy nặng thinh,

Khi nói ra tiếng, tiếng mình vang xa

Lời vàng của Phật Thích Ca

Con nay nhận được ý đà thiền thanh,

Nhìn ra Tam Giới như tranh

Chỉ cần vui thích, tử sanh luân hồi,

Nghe lời phật dạy con thôi,

Luân hồi sanh tử con thôi không tìm,

Hôm nay thầy hỏi con riêng,

Xin trình mật ý chỉ riêng mình thầy

Ý trên con trình với thầy

Xin thầy kiểm nhận con đây rất mừng.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan