Thơ ngộ thiền của TỔ BÀ TU BÀN ĐẦU (vasubandhu) – Vị tổ sư thiền tông thứ 21


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 771 năm, ở nước Na Duyệt, cha là Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. Gia đình ngài rất giàu có, mẹ ngài đến 34 tuổi mà chưa có con, nên cha mẹ ngài nên chùa Bắc Thiên cầu con. Một năm sau mẹ ngài sanh ra được 2 người con, ngài được sanh ra trước nên làm anh, khi ngài mới có 2 tuổi mà thông minh hơn người.

Một hôm có vị thày tên Hiền Chúng đến gia đình ngài xin tiền xây chùa, cha mẹ ngài đem 2 lượng vàng ra cúng dường. Thầy Hiền Chúng thấy ngài có sắc đẹp lạ thường, nên thầy hỏi cha mẹ ngài:

Đứa trẻ này tôi thấy sinh đẹp khác người, chắc nó thông minh lắm.

Cha mẹ ngài thưa: Không dấu gì thầy nó rất thông minh.

Thầy Hiền Chúng nói: Khi lớn lên nó muốn đi tu, tôi xin nhận và sẽ trao cho nó ngôi chùa mà tôi đang trụ trì.

Gia đình bà Quang Cái vui vẻ hứa:

Nếu lớn lên mà nó muốn xuất gia chúng tôi đồng ý.

Khi ngài được 15 tuổi, ngài muốn suất gia và được cha mẹ đồng và được thầy Hiền Chúng nhận làm đệ tử, theo thầy Hiền Chúng được 12 năm, một hôm tổ Xá Dạ Đa đến chùa, ngài lễ phép chào hỏi, tổ thấy ngài có sắc diện hơn người lên hỏi.

-Con ở đây tu mấy năm dồi và tu hạnh gi?

Ngài thưa:

-Con tu được 12 năm và tu hạnh đầu đà.

Tổ lại hỏi:

-Con tu hạnh đầu đà để được gì?

Ngài thưa: Con muốn giải thoát

Tổ bảo: Con biết giải thoát là sao không?

Ngài thưa: giải thoát là …là…

Ngài không biết nói sao cho đúng nên ấp úng không nói được.

Giải thoát là ra ngoài sự cuốn hút của vật chất đó, con học phật pháp đã 12 năm mà chữ giải thoát cũng không giải thích được, vậy con muốn giải không? Hãy theo ta ta sẽ dạy con.

Ngài trình với thầy Hiền Chúng xin cho ngài theo tổ Xà Da Đa để tu giải thoát, thầy Hiền Chúng đồng ý và gửi ngài cho tổ Xà Dạ Đa, tu học được 6 tháng, một hôm tổ hỏi:

-Con theo ta học đạo giải thoát, vậy con đã biết giải thoát chưa?

Ngài trình với tổ 48 câu kệ:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan