Thiền su Thần Tán độ thầy mình

Trong suốt chiều dài thiền sư Trung Hoa tất cả những vị thầy dạy thiền để độ cho đệ tử mình. Nhưng đặc biệt có vị thiền sư Thần Tán là vị làm ngược lại quy luật trên, nên khi ông ngộ thiền nơi TỔ BÁ TRƯỢNG trở về chùa cũ thấy thầy mình cứ loai hoay vùi đầu vào kinh sách mà không chịu tìm hiểu xem phật tánh là gì? Tu theo đạo Phật phải tu làm sao vượt ra ngoài vòng sanh tử? Một hôm mùa đông thầy ông đang xem kinh ngồi bên trong của sổ có dán giấy trắng trong để xem kinh có con ong cứ vùi đầu vào trang giấy để bay ra ngoài, ông thấy thời cơ độ thầy mình đã đến, nên mượn hình ảnh con ong, thiền sư liền ngâm 12 câu kệ:

 

Sư phụ thiền sư Thần Tán vừa nghe 12 câu kệ của đệ tử mình ngâm ông liền giác ngộ yếu chỉ thiền tông.

-Không ngờ mấy mươi năm sư phụ xem kinh, đọc sách mà không giác ngộ được đạo thiền. Hôm nay nghe con ngâm bài kệ thầy đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).


Tin Liên Quan