Thần có mấy loại và nhiệm vụ như thế nào?

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ ba: nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Kính thưa Phụ vương! Thần có mấy loại và nhiệm vụ như thế nào?

Kính xin Phụ vương dạy con!

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 3:

Này Thái tử Trần Anh Tông: Thần có 4 loại và nhiệm vụ như sau:

1.Thần chủ thế giới.

2.Thần chủ của mỗi quốc gia.

3.Thần chủ vùng của mỗi quốc gia.

4.Thần thừa hành của mỗi quốc gia.

Nhiệm vụ của thần chủ thế giới mượn thân người thích linh thiêng lập ra 3 đạo: Đạo Trời, Đạo Tiên và Đạo Thần.

Thần chủ của mỗi quốc gia có 1 nhiệm vụ: Tiếp rước đạo của thần chủ thế giới đem vào quốc gia của mình, để nhân dân nước mình ai muốn tu có đạo để tu.

Thần chủ vùng có 1 nhiệm vụ: Mượn thân người thích linh thiêng lập ra đình để nhân dân trong làng có nơi tựu hội làm 3 việc:

-Một là làm chứng cho nhân dân thề thốt với nhau.

-Hai là nơi nhân dân tập họp lo cho việc làng và tổ quốc.

-Ba là nơi tổ chức lễ hội nhân dân trong làng.

Thần thừa hành của mỗi quốc gia có 1 nhiệm vụ: Làm việc theo sự phân công của thần chủ vùng.

TRÍCH QUYỂN: “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC,TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan