Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi:
– Kính thưa Phụ Vương, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy:
Khi nào pháp môn Thiền tông được công bố ra, tất cả các Tông Tà đều bị phá; vậy Tông Tà là Tông nào,
Kính xin Phụ Vương dạy con?

 Đức Vua Trần Nhân Tông dạy:
– Này Thái tử Trần Anh Tông, các Tông Tà mà Đức Lục Tổ dạy là các pháp môn như sau:
1/ Các pháp môn của đạo khác, đem vào đạo Phật dạy là Tông Tà!
2/- Cúng: Của đạo Thần, đem vào đạo Phật cúng, là Tông Tà!
3/- Cầu siêu: Của đạo Lão, đem vào đạo Phật cầu siêu, là Tông Tà!
4/- Cầu an: Cũng của đạo Lão, đem vào đạo Phật cầu an, là Tông Tà!
5/- Cầu Vãng sinh: Trong đạo Phật không có, các Thầy Tưởng tượng vẽ ra dạy các đệ tử, là Tông Tà!
6/- Rước các Vong từ dưới địa ngục lên: Đức Phật còn không rước được, các thầy Tưởng tượng ra dạy các đệ tử rước Vong, là Tông Tà!
7/- Tu xuất Hồn: Trong đạo Phật không có, các thầy Tưởng tượng ra dạy các đệ tử, là Tông Tà!
8/- Tu niệm Phật: Khi còn sống, được an vui; Sau khi chết, để được vãng sinh lên nước Cực Lạc sống hưởng sung sướng một thời gian, nói là Giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, là Tông Tà!
9/- Tu Mật chú: Khi còn sống, có thần thông; Sau khi chết để được làm Thần, nói là Giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, là Tông Tà!
10/- Tu theo pháp môn Nguyên thủy: Hiện tại, biến chuyển được vật chất; Sau khi chết, để được làm A La Hán, nói là Giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, là Tông Tà!
11/- Tu theo pháp môn Trung thừa: Khi còn sống, được làm giảng sư Nhà Phật; Sau khi chết, để được làm Nhà Tiên tri, mà nói là Giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, là Tông Tà!!
V.v…

Trích Quyển 11 ” Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức Giải thoát và sự thật nơi trái đất này” Nxb Hồng Đức.

Tin Liên Quan