Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

Ông Thân Thệ Trí Phương, trình thưa hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

Đức Phật dạy:

Vì loài người bị 4 bệnh nặng như sau:

1.Run sợ trước thiên nhiên.

2.Người khôn lanh thích lừa bịp người khờ khạo

3.Người khờ khạo thích linh thiêng, huyền bí.

4.Người khờ khạo thích làm nô lệ cho người khác.

Ông nghĩ xem: Loài người bị 4 thứ bệnh nói trên thì làm sao có kiến thức để hỏi những lý lẽ chân thật được, chứ đừng nói chi đến tu.

Ông Thân Thệ Trí Phương lại thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy sau khi Như Lai diệt độ, ông Ma Ha Ca Diếp là người nhận bí mật thanh tịnh thiền của Như Lai dạy. Trước đây Như Lai có dạy: Bí mật thanh tịnh thiền tiếp nối 33 đời tổ, sau cùng tại đất rồng có 1 người cư sĩ nữ nhận được nguồn thiền thanh tịnh này và phổ biến ra khắp các châu lục. Ngoài hệ thống Như Lai thanh tịnh thiền này, sau này có ai lập ra đạo dạy tương tự như Như Lai không,  kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Nguồn thiền thanh tịnh này, ở mỗi thế giới chỉ có 1 vị phật dạy mà thôi, vì pháp môn này là chân thật nơi thế giới này. Khi nào nguồn thiền thanh tịnh này không còn tồn tại nơi thế giới này nữa. Sau đó có 1 vị phật kế tiếp ra đời dạy tiếp pháp môn như lai thanh tịnh thiền này.

Đức Phật dạy tiếp:

-Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có 1 vị đứng ra lập đạo nói là mình là người làm ra vũ trụ và muôn loài, thời gian sau đạo này chia làm 5 nhánh, cũng từ 5 nhánh này họ tranh giành ảnh hưởng nên chém giết lẫn nhau.

Ông Thân Thệ Trí Phương thưa hỏi thêm:

-Kính bạch Đức Thế Tôn sao cùng chung 1 giáo chủ mà lại tranh giành với nhau như vậy?

Đức Phật dạy:

Nơi thế giới vật lý này, hình thành bởi lực hút âm dương. Do đó loài người và tất cả động vật, đang sinh tồn thì phải chống chọi với nhau, các ông nhìn thấy kỹ các loài động vật như: voi, cọp, châu, bò…tranh dành quyền lợi thì chúng hay cắn nhau thậm chí những con vật nhỏ như cua, kiến cũng giao chiến với nhau, vì sức hút của vật lý âm dương nên loài người cũng không ngoài quy luật này. Vì vậy các ông thấy nước này đánh chiếm nước kia, bộ tộc này đánh chiếm bộ tộc nọ, gia đình này thù hằng gia đình khác, người này ghanh ghét người kia.

Đức Phật dạy thêm:

-Vì sự cuốn hút của vật lý, nên sanh ra tranh giành với nhau, người sáng lập ra đạo mà Như Lai nói ở trên, vì người này sử dụng tánh người của ông ta nên ông ta tưởng tượng rồi bịa ra những chuyện không có thật để dụ dỗ những người ngu dại. Do đó các nhánh cùng chung 1 đạo, mà sinh ra ghen ghét với nhau, cũng là vì phải tuân theo quy luật vật lý âm dương này vậy.

Như Lai dạy dõ: Mục đích của người dạy đạo này, cái chính của họ là chú ý đến 3 cái lợi như sau:

-Họ xưng mình là con của ai đó.

-Họ nói nếu ai nghe lời họ sẽ được hưởng sung xướng ở trên cao.

-Khi người nào nghe lời họ rồi, thì họ kèm theo lời hù dọa, nếu phản lại sẽ bị khốn khổ vô cùng.

Mục đích chính của người này là muốn ăn trên ngồi trước và bảo vệ đẳng cấp của mình, vì họ được rất nhiều người ngu muội nghe theo. Những người ngu muội này tự nguyện đưa tiền cho họ xài, ra sức làm những việc mà người này sai bảo. Nhưng đặc biệt nhiều người khôn lanh họ đem đạo lý này ra làm bình phong, mưu đồ thống trị của mình. Có người điều binh khiển tướng nữa, đến thời kỳ này loài người khốn khó vô cùng.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan