SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

Ông Ưu Ba Li trình hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Sao loài người có kẻ khôn người dại? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.
Đức Phật dạy:
– Này ông Ưu Ba Li, ở thế giới loài Người chia ra 10 tầng bậc, nên mới có người khôn kẻ dại khác nhau như vậy.
Như Lai phân chia ra 10 tầng bậc như sau:
1/- Cửu (9) Thánh, nhất (1) Phàm. Người này rất khôn lanh.
2/- Bát (8) Thánh, nhị (2) Phàm. Người này cũng còn rất khôn lanh.
3/- Thất (7) Thánh, tam (3) Phàm. Người này khôn lanh vừa.
4/- Lục (6) Thánh, tứ (4) Phàm. Người này khôn còn rất ít.
5/- Ngũ (5) Thánh, ngũ (5) Phàm. Người này khôn dại bằng nhau.
6/- Tứ (4) Thánh, lục (6) Phàm. Người này khôn ít, dại nhiều. Nếu bị người khác lừa, thì có đến 60% người nghe theo.
7/- Tam (3) Thánh, thất (7) Phàm. Người này khôn rất ít. Nếu bị người khác lừa, thì có đến 70% người nghe theo.
8/- Nhị (2) Thánh, bát (8) Phàm. Người này hoàn toàn không khôn. Nghe ai nói gì cũng tin.
9/- Nhất (1) Thánh, cửu (9) Phàm. Người này không chút nào khôn, mà lại thích làm tôi tớ cho người khác.
10/- Không (0) Thánh, thập (10) phàm. Người này ngu hoàn toàn. Được xếp vào mê tín và cuồng tín.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan