Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa?

 • Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con rõ?

Đức Phật dạy ông Phú Lâu Na:

– Này ông Phú Lâu Na, Ta hiệu là Thích Ca Văn, còn những vị thành Phật trước Ta có rất nhiều vị Phật nữa, Ta tuần tự nêu danh 28 vị Phật như sau:

 • Đức Phật Ca Diếp.
 • Đức Phật Trang Nghiêm Tôn.
 • Đức Phật Tỳ Bà Thi.
 • Đức Phật Thi Khí.
 • Đức Phật Tỳ Xá Phù.
 • Đức Phật Vô Biên Thân.
 • Đức Phật Bửu Thắng.
 • Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng.
 • Đức Phật Sư Tử Hống
 • Đức Phật Cưu Lưu Tôn
 • Đức Phật Đa Bửu
 • Đức Phật Bửu Tướng.
 • Đức Phật Ca Sa Tràng.
 • Đức Phật Đại Thông Sơn Vương.
 • Đức Phật Tịnh Nguyệt.
 • Đức Phật Sơn Vương.
 • Đức Phật Trí Thắng.
 • Đức Phật Tịnh Danh Vương.
 • Đức Phật Trí Thành Tựu.
 • Đức Phật Vô Thượng.
 • Đức Phật Diệu Thinh.
 • Đức Phật Mãn Nguyệt.
 • Đức Phật Nguyệt Diệm.
 • Đức Phật Phổ Quang Minh.
 • Đức Phật Bảo Tích Quang.
 • Đức Phật Tràng Đăng Quang.
 • Đức Phật Thiết Tràng Quang.
 • Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương.

v.v…

(Trích trong quyển “sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan