QUYẾT CHÍ TẠO CÔNG ĐỨC, CÓ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

Bà Lam Ngọc An hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con quyết chí tạo công đức có bị nhân quả không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy: 
– Này bà Lam Ngọc An, ở trái đất này ham muốn hay hành động gì cũng có nhân quả cả, bà ham muốn tạo công đức cũng bị nhân quả, chớ không có ngoại lệ.
Bà Lam Ngọc An ngạc nhiên hỏi Đức Phật:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con tạo nghiệp phước đức Dương, nghiệp phước đức Âm hay Ác đức có nhân quả là phải, còn chúng con tạo công đức thì làm gì có nhân quả, e đức Thế Tôn có dạy lầm chăng?
Đức Phật dạy:
– Này bà Lam Ngọc An, Như Lai là người Toàn năng Toàn giác thì làm gì có chuyện lầm.
Bà Lam Ngọc An lại ngạc nhiên hỏi Đức Phật tiếp:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con bị vô minh dày đặt, không hiểu lời của Đức Thế Tôn dạy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy:
– Này bà Lam Ngọc An, ở thế giới tạo ra nhân quả này, hễ suy nghĩ, hành động là có nhân quả rồi, nhưng nhân quả có 2 chiều:
Chiều 1: Bà ham muốn tạo ác đức như:
1/- Giết người!
2-/ Lường gạt người khác!
3/- Cướp giật của người khác,
Là bà tạo ra nghiệp ác đức, phải đi trả nợ, như:
– Làm Súc Sanh, nếu bà giết thú.
– Làm Cô Hồn, nếu bà giành giựt của người khác.
– Làm loài Thực Vật, nếu bà không biết Giác ngộ Giải thoát là gì, bà nói bà biết, giả Thầy tu, tuyên bố là dạy Giác ngộ và Giải thoát.
– Khi hết duyên sống, bà sẽ đi trả nghiệp vào làm Thực Vật, mà điểm chánh của bà là làm các loại Nấm để trả nợ, Như Lai gọi là “Hoa Báo”.
Chiều 2: Bà ham muốn tạo công đức như:
1/- Giúp người khác Giác ngộ.
2/- Giúp người khác Giải thoát.
3/- Bà ham muốn trở về Phật giới.
* Theo nhân quả nơi trái đất này.
* Là bà tạo ra công đức.
* Khi hết duyên sống nơi thế giới này.
* Bà được trở về Phật giới, cũng gọi là Giải thoát.
Bà Lam Ngọc An nghe Đức Phật dạy quá rõ, bà hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan