Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ông Cư Sỹ Phùng Quang Trần:

Từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Pháp môn thanh tịnh thiền này đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật lại nhờ ông Duy Ca Mật Giải thích tiếp:

Ông Duy Ca Mật giải thích:

-Vì chúng sanh ở trong Tam giới này quá lâu, nên bị sức hút nhân quả vật lý âm dương bám vào quá cứng, khó mà vượt ra được. Vì chỗ bị nhiễm quá lâu và cứng đó nên mọi người nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp môn  thanh tịnh thiền này bỏ đi gần hết, còn người ở lại nghe cho Đức Thế Tôn bị ma ám, nên phản bác ngay.

Vì sao những người này họ nói vậy?

Vì trong mỗi người ấy bị vật chất thế giới này bao phủ quá dày, nên nghe Đức Thế Tôn tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền là không dụng công và phải vô trụ với vật chất, nên họ không chịu nổi. Vì chỗ trái với sự hiểu biết của họ, nên họ bảo Như Lai bị ma ám, vì quá khó này nên Đức Thế Tôn có dạy ông Ma Ha Ca Diếp, là người dẫn mạch nguồn thiền thanh tịnh, không nói chỗ đông người, mà phải lựa người nào muốn giải thoát mới dạy.

Ông cư sỹ Phùng Quang Trấn nghe ông Duy Ca Mật giải thích rõ ràng, hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật, rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

 

 

Tin Liên Quan