Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ngài Ưu Ba Ly hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con 3 câu nữa, con xin cám ơn Đức Thế Tôn:

Một: nguyên do gì mà huynh đệ chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn giải thoát họ lại bỏ đi?

Hai: Tại sao các cõi trời có 2 danh gọi: 1 là tiên, 2 là trời?

Ba: Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Câu 1: Pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn cực dương tức cực mạnh, đưa con người ra ngoài sự quấn hút nhân quả của vật lý âm dương trần gian này, mà con người ai ai cũng bị sức hút cực mạnh của nó cả. do vậy những người này vừa nghe Như Lai dạy:

-Ai muốn tu giải thoát phải lìa bỏ tất cả các pháp môn tu có dụng công có kết quả theo chiều vật lý… vừa nghe Như Lai nói vậy có 3 trên 4 phần người bỏ đi.

Vì sao họ lại bỏ đi?

Vi họ là những người bị sức hút quá mạnh của vật lý âm dương, không chịu nổi nên phải bỏ đi.

Như lai trả lời câu 2: Tất cả những người sống ở hành tinh phải gọi như sau:

1.Ở hành tinh loài trời, gọi là tánh trời.

2.Ở các hành tinh loài tiên, gọi là tánh tiên.

3.Ở các hành tinh do tứ đại duyên hợp lại gồm có 5 loại như sau:

-Loài thần gọi là tánh thần

-Loài người gọi là tánh người.

-Loài cô hồn gọi là tánh hồn

-Loài súc sanh gọi là tánh thú.

-Loaid địa ngục gọi là tánh ngục.

Vì sao phải gọi như vậy? vì loài nào co tánh riêng của loài đó.

Câu 3: loài người không dám nhìn nhận sự thật là vì họ bị như sau:

Vì nhiều đời trước họ bị dính cứng vào thần, thánh… nên tàng thức của họ chứa đầy nghiệp thần, thánh này rồi, không khi nào thoát ra được. Như Lai ví dụ sau:

-Như chất kết dính, bị kết dính lâu năm rồi, nó chết cứng trong đó nên không ai phá vỡ được.

Ngài Ưu Ba Ly nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan