Ông A Nan Đà hỏi 5 câu: Khi Đức Thế Tôn về Phật giới có trở lại thế giới này nữa không? Đức Thế Tôn ở bên Phật giới có làm gì để có công đức nữa không?

Tin Liên Quan