Ở thế giới này không đạo nào cao hay thấp cả, cũng không đạo nào chánh đạo nào tà

Ông ƯU BÀ TẮC KHƯU ĐẦU TUỆ PHẠT:
Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật quỳ gối chắp tay thưa hỏi:
Kính bạch Đức thế tôn gia đình con có 5 anh em, con là út các anh con mỗi người theo 1 đạo, phần con thường đến nghe Đức thế tôn dạy, con nghe thực tế và rất hay. Nhưng khi anh em trong gia đình tụ họp lại, người nào cũng cho đạo mình là đúng, là cao. Vậy xin thế tôn chỉ cho con phải tìm hiểu thế nào để biết mình tu theo đạo nào là đúng nhất.
Đức phật dạy:
Này ông Khưu Đầu Tuệ Phạt: Trong thế giới loài người là nói hẹp, còn nói khá hơn là trong 1 Tam giới, 1 Tam Giới có đến 45 hành tinh có sự sống, hầu hết các đạo giải thoát họ đưa thuyết thượng đế sanh ra loài người và vạn vật và ban phước dáng họa cho loài người, ai tin thì cầu nguyện ngài, Như Lai nói cho ông rõ: Không đạo nào dạy giải thoát cả mà các vị đứng ra dạy: Duy nhất dạy người tu hãy cầu nguyện Thượng đế sẽ được Thượng đế ban phước. Như Lai nói thật dõ cho ông hiểu: Thượng đế là vị chúa cõi trời Dục Giới, còn nằm trong lục đạo luân hồi của vật lý, thì ông Thượng đế cũng giống như bao người khác thôi. Làm gì ban phước hay giáng họa được. Như vị vua ở thế giới loài người ông được nhiều phước mới được làm vua, tuy là phước thật nhiều, nhưng vị vua cũng phải sống theo quy luật nhân quả của vật lý, khi hết tuổi thọ ông cũng phải luân hồi đi nơi khác.
Ở thế giới này chỉ có 2 đường cho mỗi con người:
Muốn luân hồi: Sống bằng tâm vọng tưởng của chính mình.
Không muốn luân hồi: Sống bằng tánh thanh tịnh của chính mình.
Chứ ở thế giới này không đạo nào cao hay thấp cả, cũng không đạo nào chánh đạo nào tà.

(Trích trong quyển “khai thị thiền tông”- NXB tôn giáo)

Tin Liên Quan