NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI TU THANH TỊNH THIỀN

Ông Tỳ kheo Ca Chiên Diên, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau: huynh con là Xá Lợi Phất nhìn thấy được Bể tánh thanh tịnh. Vậy con phải làm sao nhìn thấy được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Ca Chiên Diên, ông muốn nhìn thấy Bể tánh thanh tịnh. Trước hết, ông phải tạo ra công đức cho thật nhiều. Số công đức này chứa đầy trong vỏ bọc tánh Phật của ông, tự nhiên ông thấy được.

Như Lai cũng nói cho ông rõ:

– Việc thấy Bể tánh thanh tịnh không quan trọng, mà quan trọng nhất là ông có chấp nhận tu theo pháp chứng có đắc.

– Người tu Thanh tịnh thiền có được 4 cái lợi:

*Một: Hằng ngày làm việc gì cứ chăm chú làm việc đó. không nghĩ chuyện khác.

*Hai: Không mất thì giờ đi nghe người nói chuyện trong sanh tử luân hồi.

*Ba: Biết linh thiêng là chuyện của những vị Thần làm ra để thỏa mãn lòng ham muốn của con người.

*Bốn: Không cầu khẩn quì lạy ai cho mệt.

*Năm: Biết được Phật tánh của mình là gì.

*Sáu: Biết được tánh Người của mình là sao.

*Bảy: Tu sao giải thoát, tu sao luân hồi.

*Tám: Biết được công thức giải thoát.

Trên đây là 8 cái được của người tu Thanh tịnh thiền và nhiều thứ khác.

Ông Tỳ kheo Ca Chiên Diên nghe Đức Phật dạy mình quá rõ, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan