Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

Ông Ưu Ba Li từ chỗ ngồi đứng lên đến trước Đức Phật quì gối trịch vai áo bên phải và kính trình thưa hỏi như sau:

 • Kính Bạch Đức Thế Tôn, nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Li:

 • Này ông Ưu Ba Li, Như Lai dạy ông: Một người được thành Phật là phải hiểu 10 phần nơi thế giới này, nơi Tam Giới và trong Phật giới, như:
 • Biết được Phật tánh của mình.
 • Hiểu được tánh Người của mình.
 • Tu gì còn bị luân hồi.
 • Tu sao được giải thoát.
 • Tạo ra phước đức để làm gì.
 • Tạo ra công đức để được chi.
 • Phải biết nguyên nhân định hình ra “ Ngôi nhà Pháp Thân Thanh tịnh” cho 1 vị Phật ở.
 • Phải biết cấu tạo “ Kim Thân” của một vị Phật.
 • Phải biết 1 Tam Giới cấu tạo như thế nào và sự sống của 1 Tam Giới ra sao?
 • Phải biết 3 việc làm của 1 vị Phật.

Ông Ưu Ba Li lại thưa hỏi Đức Phật:

 • Kính Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chưa vào Bể tánh, tức chưa thành Phật, cớ sao mọi người gọi Đức Thế Tôn là Phật?

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Li:

 • Này ông Ưu Ba Li, đây là lời của các ông tôn kính Như Lai mà gọi như vậy. Vì Như Lai đã được “ Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh” khi còn là Thái tử Hộ Minh ở cõi trời Đâu Suất Đà và đã được Đức Phật cổ Nhiên Đăng thọ ký cho Ta, sau này ở cõi Ta Bà sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Vì Như Lai được thọ ký như vậy, nên các ông gọi Như Lai là Phật, để cho dễ phân biệt, một con người là chúng sanh bình thường và 1 con người toàn giác như vậy thôi.

Ông Ưu Ba Li thưa hỏi thêm:

 • Kính bạch Đức Thế Tôn, trong chúng con, vị nào giác ngộ 1 hoặc 2 phần mà Như Lai đã nêu trên được gọi là gì?

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Li:

 • Này ông Ưu Ba Li, các ông hoặc người nào đó mà giác ngộ được 1 trong 10 phần nói trên được gọi là Bồ Tát.

Tại sao gọi như vậy?

 • Vì Bồ Tát là chỉ cho người giác ngộ từng phần, nên Như Lai gọi là phần giác. Còn vị Bồ Tát nào giác ngộ toàn phần được gọi là đẳng giác, tức giác trọn vẹn. Khi giác được trọn vẹn rồi mà biết tạo ra công đức vô lượng nữa, là tự mình vượt qua được của Hải Triều Dương để thành Phật, chỗ tự mình vượt qua được đó gọi là Diệu giác.

Ông Ưu Ba Li hỏi câu sau cùng:

 • Kính Bạch Đức Thế Tôn: Hiện tại chúng con được Đức Thế Tôn dạy giải thoát mà còn ít người chịu tu. Vào các đời sau, chắc không ai tu giải thoát. Vì sao con hỏi Đức Thế Tôn như vậy? Vì con thấy loài người ai cũng bị dính vào danh lợi nên không thể nào tu giải thoát được. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy ông Ưu Ba Li:

 • Này ông Ưu Ba Li: Câu hỏi của ông rất phải, nhưng vì loài Người hiện nay học thức còn kém, nên họ tin những hiện tượng lạ, cộng với những người khôn lanh bịa ra, lường gạt và kèm theo lời hù doạ của họ nữa, nên không ai dám đem cái đầu hiểu biết chân thật ra để kiếm chứng. Vì vậy, pháp môn giải thoát này ít người tu. Còn các đời sau, nhất là vào đời Mạt Thượng Pháp trở đi, những người có học thức cao và những người hiểu về khoa học, họ tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền này rất nhiều. Do vậy, người giác ngộ thì không thể nào tính hết được, còn giải thoát thì rất đông.

 

Ông Ưu Ba Li hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

(Trích trong quyển “Sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan