Nhiệm vụ tánh con người? Sau khi con người rời xác thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu?

Ông Cư Sỹ Liên Quốc Trì:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay hỏi 2 câu:

1.Kính xin Đức Thế Tôn dạy con nhiệm vụ tánh con người thế nào?

2.Sau khi con người rời xác thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy con!

Đức Phật dạy:

Này ông Liên Quốc Trì: Như Lai dạy ông:

Câu 1:

Vỏ bọc tánh người có 2 nhiệm vụ:

-Tiếp nhận vỏ bọc tánh phật vào thế giới nhân quả luân hồi trong Tam Giới.

-Tiếp nhận vỏ bọc các tánh của các loài trong Tam Giới trở lại làm người để luôn hồi đi nơi khác.

Câu 2:

Sau khi khối nghiệp rời xác thân con người, đi trong lục đạo luân hồi nên gọi là trung ấm thân.

Vì sao gọi như vậy?

Vì nó mang khối nghiệp đi hưởng phúc hoặc trả quả xấu, tức nó là khối nghiệp trung chuyển có sự sống, nên gọi là trung ấm thân.

Cái trung ấm thân này tùy việc làm của khối nghiệp mà nó mang, không nói thời gian cố định được, như:

1.Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, nghiệp dụng công ngồi thiền mong đến các cõi trời vô sắc sinh sống, khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc nó được làn sóng điện từ âm dương hút thẳng vào cõi trời vô sắc.

2.Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến cõi vui tươi, có mầu sắc rực rỡ. Khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắp được điện từ âm dương hút thẳng vào cõi trời Hữu Sắc.

3.Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến cõi vui tươi, màu sắc rực rỡ mà thanh tịnh. Khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại tức khắc được hút thẳng vào cõi Tịnh Độ.

  1. Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích làm con của chúa ở cõi trời nào đó, khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại tức khắc được hút vào cõi trời Dục Giới.

Trên đây là 4 đường hưởng phước dương ở các cõi trời.

Còn nghiệp luân chuyển ở trái đất này có 6 đường

Một: Người tu mật chú tông, dụng công tu để có thần thông phép mầu. Khi trung ấm thân rời thân tứ đại có 2 trường hợp vãng sanh vào cõi thần:

-Liền vãng sanh vào cõi thân.

-Ở Lại 1 đến 12 ngày mới vào cõi thần.

Hai: người không tu có 2 trường hợp:

-Quanh quẩn với con cháu từ 3 đến 21 ngày, rồi gia nhập cõi cô hồn

-Quanh quẩn với con cháu đến 49 ngày rồi gia nhập cõi cô hồn.

Ba: người tu có 2 trường hợp:

-Người lợi dụng hình thức tu, để lừa gạt người khác, phải quanh quẩn với người đó để trả nợ.

-Người không biết giác ngộ giải thoát là gì mà nói mình biết, rồi dụ nhiều người đến nghe để có danh và tiền. Người này phải làm hoa báo, trả khi nào hết nợ mới trở lại làm người.

Bốn: Người mang nghiệp sát sanh, sát sanh loài nào đầu thai trả nợ loài đó

Năm: Người mang trọng tội trung ấm thân vừa thoát ra thân tứ đại, liền bị hút ngay vào địa ngục.

Ông cư sỹ Liên Quốc Trì nghe Đức Phật trả lời ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan