Nhiệm vụ của Đức Phật? Nhiệm vụ của loài Trời? Nhiệm vụ của loài Cô Hồn?

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ hai:

Kính xin Phụ vương dạy dõ con:

1.Nhiệm vụ của Đức Phật?

2.Nhiệm vụ của loài Trời?

3.Nhiệm vụ của loài Cô Hồn?

Kính xin Phụ vương dạy con:

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 2: Này Thái tử Trần Anh Tông!

Nhiệm vụ của Đức Phật: Dạy cho loài người giác ngộ và giải thoát.

Nhiệm vụ của loài trời chia làm 3 nơi:

Một- Loài Trời Vô Sắc chuyên hưởng nghiệp phước dương ở các hành tinh Vô Sắc trong cảnh thanh tịnh.

Hai- Loài Trời Hữu Sắc chuyên hưởng nghiệp phước đức dương ở các hành tinh Hữu Sắc rất vui tươi.

Ba- Loài Trời Dục Giới chuyên hưởng nghiệp phước đức dương ở các hành tinh Dục Giới, chia làm 3 nơi:

Nơi 1: Trời Tứ Thiên Vương chuyên điều hành các hành tinh trong Tam Giới

Nơi 2: Trời Dục Giới chuyên hưởng nghiệp phước đức dương rất mạnh

Nơi 3: Trời Thượng Đế chuyên hưởng nghiệp phước đức dương rất mạnh và trang nghiêm.

Nhiệm vụ của loài Cô Hồn:

-Ở ngoài đường phố giành giật thức ăn do con người cúng.

-Ở các  Miếu nhận thực phẩm cúng của những người thương Cô Hồn.

TRÍCH QUYỂN: “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC,TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan