Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

Ông cư sỹ Phát Thành Luận:

Từ chỗ ngồi đứng dạy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

-Kính bạch Đức Thế Tôn kính xin Đức Thế Tôn dạy con 4 câu:

1,Nhất tự thiền là tu làm sao?

2,Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì?

3,Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

4,Pháp môn thanh tịnh thiền này, sau này có ai hỏi, chúng con phải dạy họ như thế nào?

Kính xin đức thế tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Phát Thành Luận, Như Lai trả lời 4 câu hỏi của ông như sau:

Câu 1: Nhất tự thiền là tu 1 chữ, 1 chữ này có 4 chữ để tu: buông, dừng, thôi, dứt.

Câu 2: Tạo ra công đức là giúp người khác biết công thức giải thoát này, khi họ thực hành được thành công thì ông mới có công đức.

Câu 3: Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là ngôi nhà trong bể tánh thanh tịnh, để cho 1 vị phật ở.

Câu 4: Pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát này chỉ dạy cho những người nào thật tình muốn giải thoát tìm cách giúp họ, còn những người nào nói mà họ không nghe, họ đưa kiến thức học của họ ra để tranh luận với ông, một lời cũng không nói, 1 chữ cũng không hé môi.

Ông phải học thuộc lòng 12 câu kệ dưới đây:

Thiền thanh là nhất tự thiền,

Buông, dừng, thôi, dứt hết liền tử sanh,

Ở trong vật lý đua tranh,

Đua tranh càng mạnh tử sanh kéo mình.

Muốn hết tử sanh phải dừng

Dừng tìm, dừng kiếm, dừng luôn luận bàn,

Tâm dừng thì được bình an,

Dừng theo vật lý muôn ngàn an vui,

Thiền tông phải bỏ cái tôi,

Vì tôi là ngã, luân hồi phải theo,

Như Lai nhất tự thiền thì,

Tánh ai là được việc chi cũng lìa.

Ông cư sỹ Phát Thành Luận, đã rõ thông những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật rồi đảnh lễ lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan