NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

Ông Thường Quang Chánh hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, người tu theo đạo của Đức Thế Tôn làm gì mà bị làm loài “Hoa Báo”, kính xin Đức Thế tôn dạy con?
Đức Phật dạy: 
– Này ông Thường Quang Chánh, mục đích đạo của Như Lai là dạy con người Giác ngộ và Giải thoát. Các môn đồ của Như Lai, người nào không biết 2 phần này, đứng ra dạy người khác, tức lừa người khác để lấy tiền, thì chắc chắn người này bị làm loài “Hoa Báo” để trả nợ cho người mà người đó lường gạt.
Đây là qui luật nhân quả nơi trái đất này, có 3 trường hợp như sau:
1/- Thiền sư, là người phải biết rõ Giác ngộ Giải thoát là gì, nếu không biết, vì ham danh và tiền, tự xưng mình là Thiền sư. Đi đây đi đó dạy người khác. Ngồi đó để người khác lạy và cúng tiền cho mình, mà còn ngụy biện là ngồi đó cho người khác lạy mình là để người lạy “Đốn cây cờ ngã mạn ”! Môn đồ này, sau khi chết, chắc chắn 100% vào làm loài Hoa Báo vài tỷ năm! Nhưng khi gần chết, người này tập sống như loài thực vật một thời gian rất dài!
2/- Giảng sư, là người phải rành Giác ngộ cũng như Giải thoát.
– Không biết Giác ngộ cũng như Giải thoát. Cũng vì ham danh và mê tiền. Bỏ tiền ra mua bằng cấp Giảng sư. Đi đây, đi đó dạy người khác, nên không đúng chút nào. Vì bằng cấp giả, làm sao dạy đúng được. Môn đồ này, sau khi chết cũng phải làm loài Hoa Báo!
3/- Đạo của Như Lai là Giác ngộ và Giải thoát, thờ Như Lai mà lại mời Thần nhập tượng để linh thiêng.
– Môn đồ này của Như Lai, bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác. Môn đồ này, sau khi chết, cũng vào làm loài Hoa Báo!
☆Ông Thường Quang Chánh thưa hỏi Đức Phật thêm:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, ba trường hợp nói trên, Môn đồ nào của Như Lai cũng vào làm loài Hoa Báo, vậy không có nghiệp nào khác sao.
Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
– Này ông Thường Quang Chánh, ở trái đất này sanh ra nhân quả có 7 con đường đi:
1/- Người nào làm phước thiện Dương, ham muốn vãng sanh lên các nước Trời hay nước Cực Lạc sinh sống. Sau khi chết, chắn chắc được vãng sanh lên các nước Trời hay nước Cực Lạc sinh sống.
2/- Người nào làm phước thiện Âm, ham muốn đời sau làm người giàu sang. Sau khi chết, chắn chắc được làm người giàu sang.
3/- Người nào khi còn sống, giành giựt của người khác. Sau khi chết, chắn chắc vào loài Ngạ Quỷ sống, cũng gọi là Cô Hồn
4/- Người nào khi còn sống, tự gieo nhân quả với nhau. Sau khi chết, ở trong dòng tộc được phân bổ làm người trong dòng tộc, để trả nhân quả với nhau.
5/- Người nào khi còn sống, ham giết loài Súc Sanh. Sau khi chết, đầu thai vào làm loài Súc Sanh để trả nhân quả, vì mang nghiệp sát hại Súc Sanh.
6/- Người nào khi còn sống mà gây trọng tội. Sau khi chết, bị quả báu làm loài Địa Ngục.
7/- Người nào khi còn sống, lợi dụng đạo của Như Lai lường gạt những người ngu khờ dại dột như 3 trường hợp nói trên, thì phải vào làm Hoa Báo để trả nghiệp, chớ không có con đường nào khác.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan