NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

Bà Liên Thanh Loan hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, người sống ở trái đất là phải theo nhân quả luân hồi. Vậy, tu như thế nào không bị nhân quả luân hồi, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
– Này bà Liên Thanh Loan, ở trái đất này, vừa mái động suy nghĩ, vừa đưa tay chân ra hành động là đã bị nhân quả rồi. Vì vậy, ở trái đất này không tu theo pháp môn nào mà Giải thoát được.
Bà Liên Thanh Loan liền thưa hỏi tiếp:
– Kính xin Đức Thế Tôn, vì sao quý vị Giáo sỹ Bà La Môn dạy dụng công ngồi thiền thân tâm được thanh tịnh là Giải thoát, có phải như vậy không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
– Này bà Liên Thanh Loan, những vị Giáo sỹ Bà La Môn khi ngồi thiền thân tâm được bất động, họ tưởng là giải thoát, nhưng đây chỉ là giải thoát vọng tưởng của Tánh người thôi, chớ giải thoát ra ngoài sanh tử luân hồi của trái đất thì không được.
Như Lai có dạy trong 37 pháp Thiền quán của pháp môn Tiểu thừa, có 4 cấp dụng công quán, khi thân tâm bất động là chứng được quả Bất động. Nếu nói về giải thoát, thì chỉ giải thoát được thân tứ đại thôi, còn Trung Ấm Thân không giải thoát. Muốn giải thoát Trung Ấm Thân thì phải tu Như Lai Thanh tịnh thiền, nhưng pháp môn này phải đợi đến đời Mạt pháp mới dạy, còn công bố phải đợi đến đời Mạt thượng pháp.
Như Lai nói cho ông và đại chúng rõ:
– Khi hết duyên sống nơi thế giới này, thì người Bất động phải vào sống trong hang núi, thật vắng vẻ, chớ không nơi nào phù hợp với người Bất động này.
Người Bất động này muốn sống bao lâu tùy ý họ.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan