Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật: Vào thời mạt thượng pháp trong cõi ta bà này có vị nào giúp cho loài người sống với tâm thanh tịnh của mình để không bị sự quấn hút của nhân quả nữa không?

Tin Liên Quan