Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 3 điều thắc mắc: Lúc Ban đầu Đức Thế Tôn dạy dụng công nhưng sau cùng lại dạy tu không dụng công? Người chửi Đức Thế Tôn tội không nặng bằng khinh chê pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền

Tin Liên Quan