Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật: Làm sao Đức Thế Tôn tự tịch diệt được?

Tin Liên Quan