Ngài A Nan Đà hỏi Đức Phật: Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này vào thời thượng pháp khó mà lưu truyền cho nhiều người biết.

Tin Liên Quan