Ngài A NA Luật hỏi: Đất, nước, gió, nửa, điện từ, thứ nào ở nguyên ngôi vị, cớ sao lại có hình tướng?

Tin Liên Quan