MUỐN HẾT LUÂN HỒI, DUY NHẤT LÀ ĐỪNG TẠO NGHIỆP, MUỐN KHÔNG TẠO NGHIỆP, THÌ PHẢI LÀM SAO?

Ông Thuần Mật Nghệ hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này, để chúng con lấy đó làm chuẩn tu tập, kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con? 
Đức Phật dạy:
– Này ông cư sĩ Thuần Mật Nghệ: Căn bản nơi thế giới loài Người nói riêng, còn nói chung là trong 1 Tam giới. Dù ở bất cứ đâu cũng tồn tại được, là nhờ điện từ Âm Dương cuốn hút và luân chuyển để cho thế giới tồn tại, như:
☆Một: Điện từ Âm hút cứng lại.
☆Hai: Điện từ Dương đẩy ra.
☆Ba: Sự sống loài nào cũng do Phật tánh.
☆Bốn: Luân hồi trong loài Người là do 16 thứ của tánh Người tạo Nghiệp. Cũng vì cái Nghiệp này nên con Người bị luân chuyển đi các nơi.
Loài Người muốn hết luân hồi, duy nhất là đừng tạo Nghiệp.
Muốn không tạo Nghiệp phải làm sao?
– Phải sống bằng tánh Phật Thanh tịnh của chính mình, thì Nghiệp không phát sanh ra.
Như Lai dạy các ông rõ về Nghiệp:
– Khi các ông tạo tác lành và cầu mong đến cõi lành, thì Nghiệp lành sẽ đưa các ông đến nơi tương đương để thụ hưởng.
– Khi các ông tạo tác ác, tự nhiên phải đến đó trả nhân quả do mình đã tạo ra.
– Các ông luôn sống trong Thanh tịnh, tức sống với tánh Thanh tịnh của chính mình, mà biết tạo ra công đức nữa, thì chắc chắn sẽ được trở về sống trong Phật giới.
Trên đây là căn bản mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan