Một vị Phật được sanh ra như thế nào và nhiệm vụ của vị Phật ấy ra sao?

Ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang thưa hỏi tiếp 2 ý:

 

 • Kính bạchĐức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy thêm con hai phần nữa:

Một: Một vị Phật được sanh ra như thế nào và nhiệm vụ của vị Phật ấy ra sao?

Hai: Loài Người tạo ra công đức để làm chi và phước đức để được gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

 

Đức Phật dạy ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang:

 

 • Này ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang, Như Lai dạy ông:

Câu một:

Một vị Phật được sanh ra phải tuần tự như sau:

 • Người đó phải nhận ra Phật tánh của chính mình.
 • Người đó phải biết tạo ra công đức ít hay thật nhiều.
 • Người đó khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người thì phải hiểu 2 phần:

Phần 1:

Người đó phải được truyền “ Bí mật thiền Thanh tịnh” các đời tổ gọi là  Thiền tông. Trong 26 câu dạy của Như Lai, Như Lai có dạy rõ vượt cửa Hải Triều Dương nơi câu thứ 25, tức vượt qua cửa này để vào Phật giới.

Phần 2:

Một con người vào Phật giới phải hiểu nguyên lý:

 • Trong các vỏ bọc của Phật tánh, là nơi chứa tánh Phật và số công đức. Khi số công đức này vừa vào trong Phật giới, được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào, thì số công đức này biến thành là một Ngôi Nhà Pháp Thân thanh tịnh cho một vị Phật ở. Từ trong Ngôi Nhà Pháp Thân thanh tịnh này, một vị Phật được định hình lớn hay nhỏ là do số công đức của vị Phật ấy tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài Người. Hoạt động của một vị Phật là do Phật tánh của vị Phật ấy.
 • Nhiệm vụ của một vị Phật có 3 phần:

Phần 1:

Vị Phật tạo ra vô lượng công đức, được gọi là Phật cả. Vị Phật cả này được phân thân, cũng gọi là hoá thân hay ứng thân vào bất cứ đâu trong Càn khôn vũ trụ, nơi hành tinh nào có loài Người sinh sống, thấy ai muốn giải thoát giúp họ. Nếu vị Phật này tạo ra được vô lượng phước đức, thì được lập quốc Tịnh Độ bất cứ đâu trong một Tam giới ở trong Càn khôn Vũ trụ này.

Phần 2:

Vị Phật tạo ra công đức vừa, được gọi là Phật Trung hay Phật Huynh. Vị Phật này chỉ được phân thân đến một vùng trong Trung thiên thế giới, thấy ai muốn giải thoát giúp họ.

Phần 3:

Vị Phật tạo ra công đức ít, được gọi là Phật con. Vị Phật này chỉ phân thân đến vùng Tiểu Thiên thế giới, quan sát xem ai muốn giải thoát gúp họ.

Câu hai:

Công đức Như Lai đã trả lời rồi, còn phước đức là để vui hưởng như:

Tạo phước đức có 4 nơi hưởng phước khi hết duyên sống nơi thế giới loài người:

 1. Muốn ở chỗ thanh tịnh: Được vãng sanh đến cõi trời Vô sắc.
 2. Muốn ở chỗ vui tươi: Được vãng sanh đến cõi trời Hữu sắc.
 3. Muốn ở chỗ vui tươi mà thanh tịnh: Được vãng sanh đến nước Tịnh Độ.
 4. Muốn hưởng cảm giác mạnh: Được vãng sanh đến cõi trời Dục giới.(Trích trong quyển “Sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan