LÝ DO GÌ PHẬT TÁNH VÀO NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI?

* Lý do gì Phật Tánh vào nơi thế giới loài người?

– Đầu tiên, Phật Tánh thắc mắc: Tại sao trong Bể tánh thanh tịnh lại có quá nhiều tánh Phật và có quá nhiều những vị Phật như vậy.

Có vài vị Phật hoá thân nhỏ lại, nói với Phật tánh rằng:

– Nếu tánh Phật nào muốn trở thành là 1 vị Phật, thì tánh Phật đó phải làm như sau:

1/- Phải tìm đường vào nơi thế giới loài người, để luân hồi nơi thế giới đó và luân hồi hết trong 1 tam giới. Khi nào Phật tánh chán sống nơi thế giới loài người và trong tam giới, mong trở lại Bể tánh thanh tịnh thì sẽ có 1 vị Phật ở trong Bể tánh thanh tịnh, phân thân hoặc ứng thân vào thế giới loài người, chỉ dạy công thức trở về Phật giới.

Còn Phật Tánh cứ ở mãi trong Bể tánh thanh tịnh, thì muôn đời ngàn kiếp cũng vẫn là Phật Tánh thôi.

Thế là có nhiều Phật tánh tìm đường vào thế giới loài người để được luân hồi trong tam giới này.

Đây là nguyên nhân Phật tánh vào thế giới loài người để chịu qui luật luân hồi nơi trái đất này và trong tam giới.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan