Lời nguyền của ma vương

Vì lợi ích quá lớn nên ngày xưa khi Đức Phật chưa thành đạo, ở thế giới này là do ma vương cai quản. Khi Đức Phật thành đạo, ngài khám phá ra con đường thoát ra ngoài sự cai quản của ma vương nên ma vương dùng đủ mọi hình thức để phá Đức Phật. Ma vương biết nếu để Đức Phật truyền dạy pháp môn thanh tịnh thiền của ngài, thì ma vương không còn ai cung phụng, không ai đến cầu xin, không ai đến lễ lạy…vì vậy ma vương quyết trí phá cho bằng được, nhưng ma vương đã thất bại.

Vì sao ma vương thất bại?

Vì Đức Phật sử dụng cây cung thiền thanh tịnh, và cây kiếm trí tuệ bát nhã, nên Đức Phật quở ma vương: Những việc của ngươi là dẫn người đi trong luân hồi, để hầu hạ ngươi, không qua mắt được ta. Ma vương thấy việc làm của mình bị Đức Phật vạch trần, nên xấu hổ bỏ đi.

Nhưng trước khi bỏ đi ma vương có lời nguyền rằng: này ông Cồ Đàm (ma vương gọi Đức Phật) hôm nay ta thua ông, ông còn trụ ở thế giới này, ta không làm gì được ông, ông nên biết rằng, sau khi ông nhập Niết Bàn, sau này các đệ tử của ông dù lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chứ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống mắt ma xem ta sai khiến họ.

Ma vương nói thêm:

Còn sau khi ông nhập Niết Bàn, người nào dám việt lại những lời dạy của pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền của ông, đều là kẻ chống đối với ta, ta quyết trí triệt phá họ cho bằng được, ta sẽ sai khiến người có chức quyền trong đạo của ông, phụ giúp ta triệt phá những người này, ta cũng báo cho ông Cồ Đàm biết số người tu theo đạo của ông một ngàn người chưa chắc có 1 người biết được pháp môn thanh tịnh thiền này, nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thanh tịnh thiền này, để đưa người sống trong vật lý do ta cai quản, hầu thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý được.

Ma vương lại nói thêm:

Này ông Cồ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền, những người này cũng là do ta xúi bảo cả.

Tiếp theo là tiếng cười của ma vương thật lớn và dài.

Đức Phật nghe lời nguyền của ma vương quá mạnh và dài nên trước khi nhập Niết Bàn có dạy như sau:

-Này các đệ tử lớn của Như Lai, cũng như các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Các ngươi là nhũng người tu theo thanh tịnh thiền phải chú ý lời nguyền của ma vương và dạy lại cho người sau, vị nào tu tập theo chánh pháp thanh tịnh thiền, phải nhớ những lời nguyền của ma vương này, các ông khi lập chùa muốn tu tập theo chánh pháp thanh tịnh thiền, phải ghi bảng hiệu chùa như sau:

1- Chùa ghi danh hiệu.

2- Pháp môn thanh tịnh thiền (sau đời tổ thứ 2 đổi tên thành thiền tông)

3- Địa chỉ nơi chùa tọa lạc.

4- Tại chánh điện thờ Như Lai phải ghi rõ ràng câu: “Tu theo pháp môn thanh tịnh thiền cốt để thành phật”

5- Tại điện thờ tổ sư thiền phải ghi: Điện tổ thiền tông.

Đức Phật dạy dõ:

Chùa nào không thực hiện đúng 5 phần nêu trên, chắc chắn phải làm theo lời nguyền của ma vương đó.

(Trích trong quyển “hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát” – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan