LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT CÓ 8 PHẦN:

PHẦN 1:

* Vào đời Mạt pháp, người tu theo đạo của Như Lai:

– Một triệu người, mới có 1 người hiểu Giác ngộ.

– Mười triệu người, mới có 1 người biết công thức giải thoát.

– Trong mười triệu người biết công thức giải thoát, chỉ có 1 người về được Phật giới mà thôi.

PHẦN 2:

* Giải đáp Thiền tông học chỉ có 3 dạng người được phép:

1/- Thiền tông sư (Thiền sư).

2/- Thiền tông gia (Thiền gia).

3/- Phật gia Thiền tông.

Được phép trả lời đối với 3 dạng người:

1/- Người một lòng muốn giác ngộ và giải thoát.

2/- Chấp nhận trái đất này luân chuyển theo qui luật nhân quả luân hồi do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi.

3/- Mỗi con người ai cũng sống với tổng nghiệp của mình.

Thì được phép tận tình giải thích cho người này biết.

Không trả lời đối với 3 dạng người như dưới đây, dù là một lời:

1/- Đụng đâu tin đó.

2/- Cầu khẩn và lạy người khác.

3/- Không sử dụng cái đầu thực tế để tìm hiểu.

PHẦN 3:

* Khi đứng ra trả lời phải trang phục đúng là một Thiền tông sư, một Thiền tông gia hay một Phật gia Thiền tông.

PHẦN 4:

* Người tu theo đạo của Như Lai có 7 dạng người:

1/- Tu để được giác ngộ và giải thoát.

2/- Tu để có thần thông.

3/- Tu để lý luận cho hay.

4/- Tu để hưởng vui sướng.

5/- Tu để được giàu sang.

6/- Tu để người đời khen ngợi.

7/- Tu để được danh lớn.

PHẦN 5:

* Về nhân quả và luân hồi, dù bất cứ sống đâu trên trái đất này cũng phải bị qui luật luân hồi của trái đất này kéo đi cả, như:

– Một vị đã Đại giác ngộ rồi, sống ở trên trái đất này, nếu sống với tánh người cũng phải bị luân hồi như bao nhiêu người khác.

PHẦN 6:

* Con người chủ động:

– Giải thoát.

– Vãng sanh.

– Luân hồi.

– Nhận nghiệp quả.

Con người muốn giải thoát trở về Phật giới thì:

– Học công thức và tạo công đức. Con người muốn làm dân Trời thì:

– Bố thí và ham muốn sống ở cõi Trời. Con người muốn làm Tiên thì:

– Bố thí và ham muốn làm Tiên. Con người muốn làm Thần thì:

– Bố thí và ham muốn làm Thần.

– V.v…

PHẦN 7:

* Loài Thần là loài có thần thông và có nhiều phước nên chủ động làm các việc như sau:

– “Mượn xác người khác”, nói gì cũng được như:

1/- Tự xưng mình là người gì đó tùy ý.

2/- Nói mình ban phước gián hoạ cho ai cũng có người nghe.

3/- Muốn làm hiện tượng lạ gì cũng được.

4/- “Mượn xác người khác” nói chuyện quá khứ vị lai cũng có nhiều người tin.

Trên đây là 7 phần căn bản nơi thế giới nhân quả luân hồi vật lý Âm Dương trên trái đất này.

PHẦN 8:

* Phần đặc biệt mà Như Lai chưa dạy các ông về người tu thiền Thanh tịnh thường hay gặp phải:

– Một: Khi người quyết chí tu giải thoát thì có 2 hiện tượng như sau:

*Một là, một vị Phật luôn theo sát và giúp đở người này. Khi người này thanh tịnh, tánh Phật của người này được hiển lộ: Thấy xa, Trong sáng, Thân tứ đại như không có. V.v…

Nhưng các ông phải chú ý chỗ này:

* Những hiện tượng như vậy, lưu xuất từ trong tánh Phật thanh tịnh của mình lưu xuất ra, đó là tánh Phật của mình: Thấy, Nghe, Biết. Có lúc như mất mình và an vui kỳ diệu.

* Những trường hợp như vậy, là bình thường đối với người tu Thanh tịnh thiền.

* Cái quan trọng nhất của người tu Thanh tịnh thiền có 4 cái lợi:

./Cái lợi thứ nhất: Không còn tin sai sự thật nữa.

./Cái lợi thứ hai: Trước kia nghe ai nói hay cũng đến nghe, chỗ nào linh thiêng cũa đến lạy và cầu xin. Ai bảo cúng gì cũng cúng, mà không biết cúng như vậy có được phước đức hay bị ác đức.

./Cái lợi thứ ba: Khi tu Thanh tịnh thiền đã biết rõ ràng các phần này, không bị sai lầm nữa. Còn giác ngộ và giải thoát rõ như trong lòng bàn tay.

./Cái lợi thứ tư: Công việc làm ăn hằng ngày rất ổn định.

– Hai: Khi người quyết chí tu Thanh tịnh thiền thì bị như sau:

*Một là, xung quanh mình có rất nhiều những vị Thần:

– Có những vị Thần đến giúp mình.

– Có những vị Thần đến phá mình. Những trường hợp ấy như sau:

* Thần đến giúp:

– Nói chuyện, khuyến khích, ca tụng, làm cho mình vui tươi. Những vị Thần này, đưa mình vào cảnh giới của loài Thần ở khung cảnh rất rực rỡ, huy hoàng.

* Thần đến phá:

– Hiện Ma, làm Quỷ, hù dọa, chửi, nói xấu, cho thấy cảnh rùng rợn, cho thấy cảnh khổ nạn của của cha mẹ mình, v. v…

– Nhất là cảnh, khi mình vừa cảm nhận Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Thần niếu kéo không cho mình vào trong ấy.

Cái chú ý nhất: Thần gài bẫy mình, cho mình rơi vào thế giới chư Phật. V.v…

Để không cho các ông bị lạc vào các cảnh này, nên trong kinh Kim Cang Như Lai dạy các ông và các người đời sau:

– Dù gặp trường hợp nào cũng không màng đến bằng các câu:

* Gặp Phật giết Phật. Gặp Ma giết Ma. Hoặc câu:

* Những hình ảnh nơi thế giới này đều là giả dối.

Các ông phải lấy những lời của Như Lai dạy trong kinh Kim Cang làm đuốc chỉ Nam, là các ông tu theo pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền không bị lầm. Đây là đường căn bản để các ông về Phật giới.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan