Lời dạy sau cùng của Đức Phật cho cụ Thường Pháp Tín

Kính bạch Đức Thế Tôn con tên là thường Pháp Tín. 80 tuổi, là đệ tử của thầy A NAN ĐÀ.

Đức Phật hỏi:

-Hôm nay cụ đến gặp Như Lai có việc gì?

Cụ Thường Pháp Tín bạch:

-Kính bạch Đức Thế Tôn, 3 đêm nay con nằm mộng, thấy có người mách bảo con hãy đến rừng Sa La này, xin Đức Thế Tôn dạy con tu pháp môn thanh tịnh thiền, mà Như Lai dạy sau cùng nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn.

Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:

-Cụ hiện đang tu pháp môn gi? Và được bao lâu?

-Dạ hiện con đang tu 2 pháp môn: 1. thiền quán và tưởng; 2. học lý luận.

-Con đã tu 12 năm, con quán tưởng vật nhỏ ra lớn được.

-Con đã biết tất cả vạn vật là vô thường, còn tâm con là thường.

Khi con tu được thành tựu như vậy con đã biết: Những thứ con tu được thành tựu đó chỉ là làm thỏa mãn lòng ham muốn của mình thôi, chớ giải thoát thì không được, vậy kính xin Đức Thế Tôn  dạy con?

Đức Phật dạy:

-Pháp môn tu thiền, quán tưởng là pháp môn tu đầu tiên, Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Dành cho những người tu mà còn ham muốn trong vật lý, còn lý luận cũng vậy.

-Nếu hôn nay Như Lai dạy ông, vạn vật là thường còn tâm cụ là vô thường thì cụ nghĩ sao?

Cụ Thường Pháp Tín thưa:

-Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy lời dạy của Đức Thế Tôn và lời dạy của thầy con có khác.

-Vì 3 đêm liền con nằm mộng thấy có người mách bảo: con mau mau đến rừng Sa La này gặp Đức Thế Tôn, để kính nhờ Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu giải thoát, mới trở về nguồn cội của chính mình được, nên con vội vã đến đây ra mắt Đức Thế Tôn kính xin Đức Thế Tôn dạy.

Đức Phật dạy:

-Này cụ Thường Pháp Tín, Như Lai hỏi như vậy, chứ Như Lai chờ đợi cụ nên chưa nhập Niết Bàn và còn dạy các đệ tử của Như Lai các lời thắc mắc sau cùng, Như Lai cho cụ biết: Vì đời trước cụ và Như Lai tu cùng 1 pháp hội, Như Lai tên là Thường Bất Khinh, còn cụ là Thường pháp Tín, Như Lai tu hạnh bồ tát, còn cụ tu hạnh Thinh văn. Khi gặp mọi Người Như Lai đều nói: Tôi không giám khinh các ngài, các ngài rồi đây sẽ được thành phật, lời nói chân thật của Như Lai bị mọi người chê cười, có người chửi và đánh, còn riêng cụ, bảo ta là ông thầy bị điên!

-Cụ chuyên tu các pháp môn tiểu thừa và trung thừa, nên cụ mới biết rõ: Mọi vật trên thế gian này đều là vô thường. Vì sao cụ thích pháp môn này? Vì pháp môn này cụ đã huân tập vào tàng thức từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên đời này cụ vừa nghe pháp môn này cụ liền nhận tu, Ngày xưa Như Lai có nguyện: Khi nào Như Lai đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ tìm cụ để độ. Hôm này Như Lai đã an trú trong thanh tịnh, mới biết cụ đang ở đâu mới gọi đến. Trước để làm tròn lời hứa, sau dạy các môn đồ những gì họ thắc mắc, cụ nên lắng nghe các lời dạy của Như Lai.

Vừa nghe xong cụ Thường Pháp Tín bỗng khóc, làm những người xung quanh cũng muốn khóc theo.

Đức Phật liền dạy:

Này cụ Thương Pháp Tín, Như Lai dạy cụ chỗ chân thường của vạn vật và chỗ vô thường của tâm. Khi cụ biết thật rõ rồi, thì cụ mới biết đường giải thoát được, cụ nên biết cõi ta bà này được cấu tạo năm căn bản sau: Đất, nước, gió, nửa, thức.

Năm thứ trên không kết hợp với nhau thì không tạo ra vạn vật, còn nếu kết hợp thì sanh ra hình tướng, từ đó sinh ra thiên hình vạn trạng.

Vì sao bị kết dính với nhau?

Vì trong 5 thứ trên, có 6 thứ là điện từ âm dương bao quanh, điện từ âm dương là điện từ tự nhiên hút vật chất với nhau, gọi là sức hút tự nhiên nơi thế giới này, vì vậy các loài ở thế giới này đều bị hút với nhau. Cho nên thế giới này gọi là Dục Giới. Đã ở trong thế giới Dục Giới tất cả các loài đều chịu chung quy luật ấy, loài người cũng vậy, không ai cưỡng lại được. Vô lượng chư Phật trước kia nói chung và Như Lai nói riêng. Đến với thế giới này là chỉ cho loài người ai muốn vượt ra ngoài quy luật này thì phải nghe lời dạy của Như Lai là tu Thanh Tinh Thiền. Ngoài ra trên thế giới này không có pháp môn nào khác giải thoát được.

Như Lai nói rõ phần này cho cụ hiểu:

-Ban đầu: Đất, nước, gió, lửa 4 thứ này là tịnh, tức không động, thứ nào cũng ở yên ngôi vị của nó.

-Còn điện từ âm dương luân lúc nào cũng luân chuyển để duy trì trong 1 Tam Giới là nói chung, còn nói riêng là để duy trì cõi NAM DIÊM PHÙ ĐỀ NÀY.

-Loài người là loài động vật cao cấp nhất trong cõi này. Người có khả năng nhận ra nguyên lý này chỉ có 1 phần 10 triệu người biết và thực hành được mà thôi.

-Ai không biết nguyên lý nói trên, ngồi dụng công tu bất cứ pháp môn gì trong vật lý, đều phải đi theo dòng: Thành, trụ, hoại, diệt của vật lý, không giải thoát được.

-Pháp môn thanh tịnh thiền này đầu tiên Như Lai dạy 5 anh em ông KIỀU TRẦN NHƯ và 4 người bạn đồng tu cùng Như Lai, các người này đã lãnh hội được nên cùng Như Lai thành lập ra giáo đoàn đạo giải thoát.

-Một năm trước đây, trên núi Linh Sơn, Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này thứ 2, những người đến nghe cho Như Lai dạy đạo tà, nên họ bỏ đi rất nhiều.

Đức Phật hỏi cụ THƯỜNG PHÁP TÍN:

-Như Lai trình bày như vậy, cụ có hiểu pháp môn thanh tịnh thiền không?

Kính bạc Đức Thế Tôn: – Con nghe Đức Thế Tôn phân tích nên con đã hiểu pháp môn thanh tịnh thiền rồi.

Đức Phật bảo:

Đâu cụ trình cho Như Lai nghe có đúng không?

Con nghe Như Lai phân tích rõ nên con biết được căn bản pháp môn tu thanh tịnh thiền này như sau:

-Khi tâm con thanh tịnh, tức không suy nghĩ nên không nhô ra những vọng tưởng, vì vậy dòng điện từ quét qua tâm của con, nó không có gì để quét, nên con không bị luân hồi. Còn khi tâm con suy nghĩ điều gì đó thì làn sóng điện từ âm dương đang duy trì cơ thể và tâm duyên hợp của con. Làn sóng này đưa cái suy nghĩ của tâm con đến nơi tâm con suy nghĩ, đây là luân hồi của tâm con. Còn nếu tâm con ham muốn mãnh liệt, thì thân con phải tuân theo do đó thân con bị luân hồi là vậy.

Vì nguyên lý này con mới hiểu lời dạy của Như Lai có 2 phần:

-Ai muốn giải thoát thì tâm phải thanh tịnh tức tu thanh tịnh thiền.

-Ai mà sử dụng thân tâm của vật chất duyên hợp, khi được thành tựu là thành tựu của vật lý, thì phải bám theo thành tựu đó, tức còn bị luân hồi.

Căn bản giải thoát và luân hồi cụ đã hiểu, nhưng để vượt ra ngoài thế giới loài người cụ phải làm sao?

Kính bạch Đức Thế Tôn phần này con không biết, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này cụ Thường Pháp Tín, phật tánh của cụ cũng như loài người, ai cũng bị vỏ bọc của tánh người bao phủ lại, muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, thì phải biết 3 phần căn bản: Biết tạo ra công đức, tạo phước đức để được chi, tạo ác đức để được gì?

Như Lai giả thích 3 phần này:

Một là tạo công đức: Là để biết đường giải thoát, nói lại cho người khác nghe, nếu người nghe họ hiểu và thực hành được, là mình có 1 phần công đức nhỏ, còn người nghe họ được rơi vào bể tánh thanh tịnh phật tánh, là mình có vô lượng công đức, công đức này chỉ sử dụng cho pháp thân thanh tịnh của 1 vị phật.

Tạo ra phước đức là mình giúp người khác bớt khổ.

Tạo ác đức là mình lừa người khác.

Hôm nay Như Lai chỉ dạy cụ phần công đức, để biết đường trở về phật giới, nếu không biết phần này cụ ngồi đó dụng công tu 1 ngàn năm cũng chẳng đến đâu, tu thanh tịnh thiền trước hết phải hiểu căn bản như sau:

-Tánh phật là cấu tao bằng điện từ Quang, cái vỏ bọc bằng điện từ Quang này, là nơi chứa ý trong đó. Trong ý có 4 thứ là: Thấy, nghe, nói, biết, cái vỏ bọc của tánh phật, cũng là nơi chứa công đức của cá nhân người nào đó khi họ được làm người.

-Tánh người là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện tù âm dương, cái vỏ bọc này nó chưa 16 thứ của tánh người: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Ngoài cái vỏ bỏ 16 thứ tánh người nó còn được bao bọc 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác của điện từ âm dương nữa. vì vậy ai sử dụng thân tâm của tánh người để tu giải thoát thì người đó giống như lấy cát mà nấu thành cơm vậy.

 

ĐỨC PHẬT LIỀN GỌI ÔNG DUY CA MẬT GIẢI THÍCH CHO CỤ THƯỜNG PHÁP TÍN BIẾT NGUYÊN TẮC GIẢI THOÁT:

Thưa cụ công đức mà cụ có, nó được lưu trữ trong cái vỏ bọc tánh phật, khi vỏ bọc tánh phật được lưu trữ nhiều, thì cái vỏ bọc tánh người của cụ không thể chụi nổi lực dương và nặng của tánh phật, nên cái vỏ bọc tánh người của cụ tự động phải nhả tánh phật của cụ ra, tức cụ được tự tại, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, nhờ tự tại đó cụ được tự do vào sống nơi phật giới, nói theo dân gian là giải thoát.

Đức phật hỏi cụ THƯỜNG PHÁP TÍN?

-Như vậy việc làm của 1 con người nơi thế giới loài người có mấy thứ?

Cụ THƯỜNG PHÁP TÍN trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn con nghe Đức Thế Tôn dạy nên con hiểu như sau:

-Tạo công đức để định hình ra 1 vị phật.

-Tao phước đức để vãng sanh lên các cõi trời hưởng phước

-Tạo ác đức để vãng sanh vào các loài mà mình đã gieo nhân quả

Đức Phật dạy thêm:

Ba phần căn bẳn nói trên còn gì nữa không?

Cụ thường Pháp Tín trình thưa:

Người tu hay không tu mà đi lừa gạt người ngu khờ để lấy tiền của họ, những người này phải luân hồi vào nghiệp hoa báo để trả nợ cho người ngu khờ, khi nào hết nợ mới được đi vào 6 nẻo luân hồi.

Người không thích tu giải thoát hay không gieo nhân quả nặng với ai, thì phải luân chuyển trong dòng tộc của họ, để thay phiên nhau làm, ông bà, cha, mẹ, con, cháu.

Đức Phật hỏi thêm cụ THƯỜNG PHÁP TÍN?

Căn bản cụ đã hiểu, vậy cụ hãy nói cho Như Lai nghe coi cái gì là chân thường cái gì là vô thường?

Cụ THƯỜNG PHÁP TÍN trả lời:

Chân thường của phật tánh gồm 5 thứ: hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, hằng pháp, điện từ quang trùm khắp. Đây là chân thường cũng gọi là chân như, tức như như vậy thôi.

Vô thường phật tánh là 6 thứ: Phóng ra cái thấy, thu tiếng động lại để nghe, biết được 3 thứ thấy, nghe, nói. Phân thân để độ chúng sanh, lập nhiều phương tiện để độ chúng sanh.

Chân thường của tứ đại 5 thứ:  Đất. nước, gió, nửa, điện từ âm dương. Khi 5 thứ này còn ở ngôi vị của nó.

Vô thường của tứ đại và điện từ âm dương: Khi nó duyên hợp lại và luân chuyển theo chu kì: Thành, trụ, hoại, diệt.

Chân thường của 16 thứ tánh người:

Khi nó ở yên ngôi vị của nó.

Vô thường của tánh người: Khi nó động theo chiều vật lý.

Đức Phật nghe cụ THƯỜNG PHÁP TÍN trình bày rõ ràng nên ấn chứng cho cụ:

-Cụ là người đạt được bí mật thanh tịnh thiền, cụ cố gắng thực hiện đúng theo sự hiểu biết của mình sẽ được giải thoát, khi thực hiện viên mãn rồi, cụ muốn vào Niết Bàn cũng được, hoặc muốn làm tổ thanh tịnh thiền thì hãy luân hồi theo mạch chảy của thanh tịnh thiền, nhận tổ vị để độ các đời sau.

Đức Phật dạy tiếp

Sự hiểu biết ấy cụ có làm kệ được không? Nếu được hãy làm kệ cho như lai.

Cụ THƯỜNG PHÁP TÍN trình:

Và cụ trình 4 câu kệ nữa:

Lời dạy thế tôn rất cao sâu

Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu

Nay con nghe được thế tôn dạy

Đã nhận phật tánh thật nhiệm mầu.

 

Đức Phật khen và ấn chứng cho cụ 16 câu kệ:

Đọc xong Đức Phật nói với cụ: Hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn, thôi cụ hãy lui ra để cho người khác hỏi tiếp.

Cụ thường Pháp Tín hết sức vui mừng và đảnh lễ.

(Trích quyển “khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan