Làm sau tự tịch diệt được?

CÁC ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT HỎI
NGÀI CA CHIÊN DIÊN không bỏ nỡ cơ hội, từ chỗ ngồi đứng dạy, đến trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo thưa hỏi?
-Kính bạch đức thế tôn còn 1 thời gian ngắn nữa đức thế tôn nhập Niết bàn, làm sao đức thế tôn tự tịch diệt được, kính xin đức thế tôn chỉ dạy cho chúng con, để sau này trong chúng con ai muốn tịch diệt chúng con biết mà thực hành, còn nếu ai muốn chúng con sẽ chỉ dạy?
Đức phật dạy:
-Này ông CA CHIÊN DIÊN, phần tịch diệt này các ông hoặc ai muốn tịch diệt, hãy tu pháp môn thanh tịnh thiền, khi được rơi vào bể tánh thanh tịnh phật tánh, tự nhiên biết không cần ai chỉ dạy, tuy nhiên Như Lai cũng nói cho các ông biết như sau:
– Nếu có ai hỏi các ông lương theo mà trả lời.
-Tứ đại thì các ông biết rồi, nó vốn là tịnh, sở dĩ sự sống của mỗi con người là nói riêng, còn nói chung sự sống của mỗi chúng sanh, là do tánh phật. Nhưng vì tánh phật bị vỏ bọc của tánh người giam giữ lại, nên tánh phật phải làm việc theo ảo tưởng của tánh người. Tánh người và thân xác của mỗi người được tồn tại là do sự vận hành của điện từ âm dương mới tồn tại được. Trong thân mỗi con người có bộ não, não bộ này do tánh phật điều khiển, vì vậy tánh phật khi thấy, nghe, nói, biết phải xuyên qua tánh người mà tánh người có 16 thứ và 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo của điện từ âm dương bao bọc, nên tánh phật thấy, nghe, nói, biết không còn trong thanh tịnh nữa. Mà tánh phật phải thấy, nghe, nói, biết của tánh người. Đây là quy luật sống của 1 con người hay động vật, duy trì sự sống này là do điện từ âm dương luân chuyển từ não bộ xuống quả tim và tỏa đi khắp châu thân, dồi từ tim chạy đi não bộ cũng chạy đi khắp châu thân.
Người muốn tự tịch diệt thì phải hiểu như trên, sau đó phải tu thanh tịnh thiền, chứng được thiên nhã thông, sẽ nhận ra ngay dòng điện này. Khi muốn tịch diệt, tự mình biết cho dòng điện này dừng lại là tịch diệt được.
Còn người tu theo tứ quả thinh văn, muốn tự tịch diệt phải chứng quả A LA HÁN, tức an chú trong Niết Bàn tịch tĩnh thì tự mình cũng cho dừng dòng điện từ âm dương này. Nói theo dân gian thì tự mình cắt được dòng điện từ âm dương đang duy trì sự sống nơi sác thân mình.
Trên đay là người muốn tự tịch diệt, tức muốn lìa bỏ xác thân 1 con người, chớ giải thoát là chuyện khác.
NGÀI CA CHIÊN DIÊN hỏi tiếp:
Kính bạch đức thế tôn còn thời gian ngắn nữa đức thế tôn dời bỏ thế giới này, có nghĩa là đức thế tôn trở về sống nơi bể tánh thanh tịnh phật tánh nơi 10 phương chư phật sinh sống, thưa có phải không, kính xin đức thế tôn dạy chúng con?
Đức phật dạy:
Này ông Ca Chiên Diên nếu người bình thường không biết tu hành là gì, hoặc những người tu mà còn bị quấn hút trong Tam Giới này, thì bị quy luât của thế giới này chi phối, những người tu để vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật lý trần gian này họ có cách như sau:
-Khi tu thành tựu thanh tịnh thiền dồi, tâm vật lý của tánh người không còn bị quy luật vật lý ngăn cản, nên được thênh thang, chỉ thênh thang thôi, chứ chưa được trùm khắp, khi bỏ xác thân họ muốn giữ xác thân của họ bao lâu tùy ý, còn họ muốn đến cảnh giới nào tùy ý. Vì vậy sao khi diệt độ, Như lai dùng 1 phần định lực thanh tịnh thiền để giữ gìn thân tứ đại này, nhờ vậy khi hỏa thiêu tất cả xương và tim của Như Lai sẽ không bị lửa thiêu của thế giới này đốt cháy được. Để chứng minh việc tu tập của Như Lai là thực tế và khoa học, chứ không phải huyễn hoặc, hay mê tín dị đoan.

Tin Liên Quan