Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

Cụ Lâm Thị Đào lại hỏi:
– Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?
Trưởng ban trả lời:
– Đức Phật A Di Đà hay bất cứ vị Phật nào muốn lập quốc thì phải có 2 tiêu chuẩn như sau:
Một là, vị Phật đó phải có vô lượng công đức.
Hai là, vị Phật đó phải có vô luộng phước đức.
Cụ Lâm Thị Đào lại hỏi:
– Từ vô lượng kiếp đến nay, có quá nhiều vị đã “thành Phật”, sao không thấy có vị nào đến thế giới của chúng ta đang ở?
Trưởng ban trả lời:
– Vị nào đã “Thành Phật” rồi, không thể đến với thế giới vật lý của chúng ta đang ở được, vì các lý do như sau:
1- Khi các Ngài đã thành Phật rồi, thì các Ngài phải ở thế giới của các Ngài, không vào thế giới loài ngưởi được.
Vì sao vậy?
– Vì Kim thân của 1 vị Phật cấu tạo bằng 2 thứ:
– Một là, công đức của quí Ngài tạo ra.
– Hai là, điện từ Quang.
Còn thế giới con người cấu tạo bằng 4 thứ:
– Một là, tổng nghiệp của 1 con người.
– Hai là, tổng phước đức và ác đức của 1 con người.
– Ba là, thân tứ đại.
– Bốn là, điện từ Âm Dương.
Bà Lâm Thị Đào lại hỏi:
– Như vậy, không vị Phật nào đến thế giới loài người được sao?
Trưởng ban trả lời:
– Các vị có đến thế giới loài người.
Đến lúc nào, cụ hãy nghe rõ:
– Một vị Phật đến thế giới loài người, duy nhất chỉ làm có 1 việc: Bất cứ ai muốn giải thoát, chỉ cần cần xin Ngài, tức khắc sẽ có 1 vị Phật phân thân đến giúp ngay.

(Trích trong quyển “hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát” – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan