kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao để giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất, bởi như vậy, Như Lai mới chỉ vừa mới nói thôi là mọi người bỏ đi gần hết, những người còn lại cho như Lai bị ma ám, cho lên pháp môn này, trong 1 ngàn người chưa chắc có người nào chịu tu.

Vì sao vậy?

Vì ai cũng sống bằng tánh người nên ham danh lợi và địa vị. Như Lai lưu ý các ông bà 2 phần:

1-Người thân: Người nào có trách nhiệm phổ biến pháp môn giải thoát này. Chú ý nhất là người thân, dù có thân đến đâu cũng không được phép dạy họ, nếu muốn dạy người thân này, phải đợi họ năn nỉ hết lời thì mới dạy nhưng cũng phải dè dặt.

Vì sao vậy? – Vì tánh người nó là như vậy.

2-Người tu trong chùa: Phải nhìn kỹ 2 hạng người này:

-họ thích cúng kiếng và thích linh thiêng.

-họ quá tham lam, nhất là tiền bạc.

Tuyệt đối không nói cho họ biết pháp môn giải thoát này. Vì sao vậy?

Vì 2 loại người này, trong tánh người của họ chứa âm lực quá nhiều. Nếu nói cho họ biết tự mình đưa dao cho họ giết mình đó. Bình thương họ nghe phong phanh mình dạy pháp môn giải thoát là họ đã ghét rồi. Nếu công khai thừa nhận thì họ tìm cách giết mình ngay.

Ngài Xá Lợi Phất Tiếp tục hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất sự sống nơi thế giới này có 5 loài sống chung:

1.Loài người, có vô số loài người.

2.Loài thần, có vô số loài thần.

3.Loài ngạ quỷ, có vô số loài.

4.Loài súc sanh có vô số loài: Nơi sống của súc sanh: sống trên mặt đất, sống trên cây, sống dưới nước, sống dưới lòng đất.

5.Loài địa ngục có vô số loài, có 18 tầng địa ngục.

Nơi trời có 3 cõi:

1.Trời dục giới có 11 cõi.

2.Trời hữu sắc có 11 cõi,

3.Trời vô sắc có 11 cõi,

Trong 1 Tam Giới có 6 nước Tịnh Độ.

Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi Đức Phật:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: loài người ở thế giới này muốn vãng sanh đến các cõi nói trên, thì phải làm thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

-Ở thế giới loài người, ai muốn chuyển đến các cõi trên sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm 3 việc như sau:

Một: muốn vãng sanh đến cõi trời dục giới sinh sống thì ở thế giới này phải làm 2 việc:

1.Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức.

2.Ngày nào ít nhất cũng 6 lần cầu nguyện mong được vãng sanh đến cõi trời dục giới sinh sống. Để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với làn sóng của cõi trời dục giới này.

Khi hết đuyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời dục giới.

Hai: muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc sinh sống thì ở thế giới này làm 2 việc:

1.Làm phước thiện nhiều để tạo ra nghiệp phước đức.

2.Ngày nào cũng mơ tưởng đến cõi trời có mầu sắc rực rỡ. Để tạo ra làn sóng điện từ dương tương với cõi trời hữu sắc này.

Ba: muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh sinh sống, thì ở thế giới này phải làm 2 việc:

1.Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức.

2.Ngày não cũng mơ tưởng đến cõi trời hữu sắc rực rỡ thanh tịnh, để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh.

Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tạo ra đó, nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh.

Bốn: muốn vãng sanh đến cõi trời vô sắc mà thanh tịnh sinh sống, thì ở thế giới này phải làm 2 việc:

1.Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức.

2.Khi ở thế giới loài người ngày nào cũng ngồi thiền dụng công, ép cho tâm mình được thanh tịnh Để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời vô sắc này.

Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tạo ra đó. Làn sóng điện từ dương này tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời vô sắc rất thanh tịnh sinh sống.

Trên đây là 4 nơi sống hưởng phước dương có đến 39 cõi.

Sau đây có 1 cõi hưởng phước âm có 2 đường vào:

Đường thứ nhất: ai muốn sống cõi phước âm làm thần, để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người, thì phải làm 2 việc như sau:

1-Phải làm phước thiện thật nhiều để tạo phước đức.

2-Ngày nào cũng niệm Chú Đà La Ni 6 lần, để tạo ra làn sóng điện từ âm, tương đương với cõi thần này sống.

Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ âm mà mình tạo ra đó, tự động nó hút trung ấm thân của mình vào cõi thần sinh sống.

Đường thứ 2: ai muốn sống cõi phước âm này làm thần để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người thì làm 2 việc như sau:

1.Phải làm phước đức nhiều để tạo ra nghiệp phước đức.

2.Khi bố thí cho người khác, mình phải dạy người nhận của bố thí phải cám ơn mình, nếu họ không biết ơn phải rầy la họ.

Muốn quanh quẩn sống trong dòng tộc có 1 đường:

Không tin bất kỳ điều gì, chỉ biết thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ, khi hết duyên sống nơi thế giới này, cứ luẩn quẩn trong dòng tộc để thay phiên nhau.

Muốn sống với loài ngạ quỷ có 1 đường:

Ai muốn vào sống với loài ngạ quỷ, ở thế giới này cướp giật của người khác.

Muốn sống với loài súc sanh có 1 đường:

Ai muốn sống với loài súc sanh nào, thì ở thế giới này sát hại loài súc sanh đó.

Muốn sống với loài địa ngục có 1 đường:

Ai muốn sống với loài địa ngục, thì ở thế giới này gây trọng tội.

Muốn sống với cây cỏ hoa lá có đến 5 đường vào:

1.Không biết giác ngộ và giải thoát là sao, cũng vì danh và tiền, đứng ra nói càng để dụ nhiều người đến nghe, mục đích là lừa gạt để lấy tiền của người ngu khờ.

2.không phải tổ sư thiền, cũng vì đại hám danh, mà tự xưng mình là tổ sư thiền.

3.không phải thiền sư, cũng vì hám danh mà tự xưng mình là thiền sư, để dụ những người khờ dại đến cúng tiền cho mình.

4.Không hiểu các pháp môn tu của Đức Phật dạy, cũng vì danh lợi, đứng ra dạy người khác cũng để kiếm tiền.

5.Người không biết giác ngộ và giải thoát là gì, đứng ra dạy cho người khác.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan