kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám?

Ngài Xá Lợi Phất:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối trịch vai áo bên phải, bạch cùng Đức Phật rằng:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám. Tại sao chúng con có những lời như vậy, kính xin đức thế tôn dạy chúng con.

Đức phật dạy:

-Trong mỗi con người có 2 tánh:

Một, tánh phật là thanh tịnh,

Hai, tánh người là chấp ngã,

Vì vậy các ông vừa nghe Như Lai nói tu thanh tịnh thiền là không được dụng công, các ông không bình tĩnh để hỏi cho rõ, vì sao không dụng công, mà các ông sử dụng tánh nghi của tánh người nên mới nói như vậy.

Như lai nói cho các ông rõ: Khi Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này thì có:

1.Rất nhiều chư phật phân thân đến chứng kiến.

2.Vị thần Kim Cang luôn lúc nào cũng theo bên Như Lai, để hộ trì chánh pháp thanh tịnh thiền này.

Vì vậy khi Như Lai tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền này, nếu có ai khinh chê hay chống đối thì bị vị thần Kim Cang sử dụng chày Kim Cang đánh trả lời khinh chê hay chống đối trở lại người đó. Vì bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang, nên người này bị bệnh. Nhẹ thì bị tật nguyền, còn nặng là mất mạng, vì vậy Như Lai Phải bủa đại thần lực thanh tịnh thiền để phá cái âm lực của trài Kim Cang đánh trả, để các ông không bị bệnh.

Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời cho mình, tự động khóc và trình với Đức Phật:

-Chúng con theo Đức Thế Tôn tu học bao nhiêu lâu mà không biết phân biệt, tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Ông vừa nói vừa khóc và lạy Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan