kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội của chính chúng con?

Cụ Ông Cư Sỹ Trang Thiên Trúc Phát:

Từ chỗ ngồi đứng lên ra trước Đức Phật đảnh lễ, quỳ gối chắp tay trình thưa:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Mấy năm nay chúng con theo Đức Thế Tôn nghe đạo thiền, hôm nay căn bẳn về thiền học chúng con đã nắm vững, nhưng còn 1 thắc mắc như sau chúng con không hiểu, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng con?

-Tánh thấy, tánh nghe, tánh pháp và tánh biết ban đầu ở trong bể tánh thanh tịnh, nhưng vì vào thế giới loài người chơi, nên bị hút vào thế giới loài người. Cũng từ thế giới loài người. chúng con sử dụng tánh người nên bị đi trong 6 nẻo luân hồi, không biết đường trở về bể tánh, còn thời gian nữa đức thế tôn nhập Niết bàn. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội của chính chúng con?

Đức Phật dạy:

Này cụ Tràm Thiên Trúc Phát: Như Lai có lời khen cụ

Vì sao Như Lai khen?

Vì căn bản cụ đã nhận đầy đủ về lời dạy của Như lai cao tột này, hôm nay còn thắc mắc nữa cụ đem hỏi Như Lai, Như Lai dạy rõ:

-Cụ muốn vượt nhanh ra ngoài thế giới này để trở về nguồn cội của chính mình, cụ hãy nghe dõ lời dạy của Như Lai:

Khi tánh phật của cụ vào thế giới loài người, bị điện từ âm cuốn hút kéo vào, vì cụ sử dụng cái tưởng của tánh người, nên bị đi luân hồi trong lục đạo.

Hôm nay cụ muốn thoát nhanh ra ngoài thế giới loài người, để trở về bể tánh thanh tịnh nơi mười phương chư phật sinh sống, thì cụ phải thực hiệ 3 phần như sau:

1.Cụ phải tập tâm vật lý: Thanh tịnh, rỗng nặng, hằng tri. Để tánh phật thanh tịnh hiện lộ ra.

2.Ngày có 24 giờ cụ phải sống chọn vẹn bằng tánh phật 24 giờ.

3.Phải cố gắng tạo ra công đức.

Ba phần trên cụ thực hiện được thì cụ trở về bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng.

Cụ Tràm Thiên Trúc Phát nghe xong lời Đức Phật dạy hết sức vui mừng, cám ơn và hứa với Đức Phật cố gắng tu tập.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan