Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này?

Ông cư sĩ Thuần Mật Nghệ, từ chỗ ngồi đứng lên trước Đức Phật quì gối chắp tay thưa hỏi Đức Phật rằng:

  • Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền Thanh tịnh này, để chúng con lấy đó làm chuẩn tu tập, kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con?

 

Đức Phật dạy ông cư sĩ Thuần Mật Nghệ:

 

  • Căn bản nơi thế giới loài Người nói riêng, còn nói chung là trong 1 Tam Giới. Dù ở bất cứ đâu tồn tại được, là nhờ điện từ Âm Dương cuốn hút và luân chuyển để cho giới đó tồn tại, như:

Một: Điện từ Âm hút cứng lại

Hai: Điện từ Dương đẩy ra.

Ba: Sự sống loài nào cũng do Phật tánh.

Bốn: Luân hồi trong loài Người là do 16 thứ của tánh Người tạo nghiệp. Cũng vì cái Nghiệp này mà con Người bị luân chuyển đi các nơi.

Loài Người muốn hết luân hồi, duy nhất đừng tạo Nghiệp.

Muốn không tạo Nghiệp phải làm sao?

  • Phải sống bằng tánh Phật Thanh tịnh của chính mình, thì Nghiệp không phát sanh ra.

 

Như Lai dạy các ông rõ về Nghiệp:

  • Khi các ông tạo tác lành và cầu mong đến cõi lành, thì Nghiệp lành sẽ đưa các ông đến các nơi tương đương để thụ hưởng.
  • Khi các ông tạo tác ác, tự nhiên phải đến đó trả nhân quả do mình đã tạo ra.
  • Các ông luôn sống trong Thanh tịnh, tức sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình, mà biết tạo ra công đức nữa, thì chắc chắn sẽ được trở về sống trong Phật giới.

Trên đây là căn bản mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

(Trích trong quyển “Sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan