Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

Ông Thân Thệ Trí Phương tiếp tục thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

Đức Phật trả lời:

-Đầu tiên Như Lai thuyết đạo để dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như Và 4 người bạn đồng tu, Như Lai sử dụng phật tánh thanh tịnh dạy.

-Còn khi Như Lai dạy các pháp môn: tiểu, trung, đại thừa, niệm phật và niệm chú, Như Lai có lúc sử dụng tánh phật của Như Lai dạy, có lúc Như Lai sử dụng tánh người duyên hợp của vật lý trần gian này để dạy.

Vì sao Như Lai sử dụng 2 thứ tánh như vậy?

-Vì là trong hội chúng của Như Lai dạy có rất nhiều tầng lớp người, vì vậy Như Lai phải sử dụng cả 2 tánh để có lợi cho cả 2.

Ông Thân Thệ Trí Phương tiếp tục thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn tu thanh tịnh thiền là để chúng con trở về nguồn cội của chúng con, còn các pháp môn tu như nói trên có thành tựu được gì không?

Đức Phật dạy:

Này ông Thân Thệ Trí Phương, các pháp môn nói trên đều có kết quả hết, nhưng có kết quả trong vật lý trần gian này, như:

-Tu thiền quán tưởng, người tu muốn cho vật để trước mặt mình, từ nhỏ ra lớn, thành tựu này là cái bóng ảo của vật chất.

-Lý luận để cho mọi người biết, đây là lời nói cho vui tai.

-Tu thiền, nghi, tìm hay kiếm từ vật nhỏ như vi trần, lớn lao như hành tinh, tìm hiểu được cũng là cái hiểu biết trong sinh diệt.

Như Lai nói rõ về các pháp môn này: Đến đời mạt thượng pháp loài người họ tìm ra rất nhiều công thức để chế ra rất nhiều phương tiện, những phương tiện làm ra từ vật chất thì có 2 mặt:

Một là làm lợi ích cho loài người.

Hai là sát hại loài người và muôn vật.

Vì sao vậy?

Vì trong vật chất cấu tạo bởi 2 chiều:

Chiều dương làm lợi ích, chiều âm là sát hai.

Do đó như lai có huyền ký, khi nào mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy không còn cũng là lúc loài người rất khốn khổ.

-Tu niệm phật A Di Đà, người tu kiên trì cũng đến được nước Tịnh Độ, nhưng vì cõi nước này do ngài sử dụng phước đức của ngài lập ra nên nó cũng còn trong vòng luân chuyển của vật lý âm dương, không giải thoát được.

Như lai dạy niệm phật a di đà như sau:

+Niệm là nhớ,

A Di Đà là: Vô lượng thọ tức sống hoài, vô lượng quang tức sáng hoài, vô lượng công đức tức giúp vô số người khác hiểu chân thật.

Ba phần nêu trên là của Đức Phật A Di Đà, còn người nào muốn thành phật thì phải có đủ 3 phần vô lượng như của ngài.

Như lai dạy các ông:

Người nào muốn giải thoát phải tự mình biết và thực hành như Đức Phật A Di Đà, chứ đừng đi cầu khẩn người này hay lạy lục ngươi khác, các ông làm chuyện uổng công vô ích.

Vì sao vậy?

+Ai cũng sống trong nhân quả luân hồi thì ai giúp cho mình được, nếu ai đó nói giúp mình thì kẻ đó là đại lừa gạt.

Niệm mật chú: Người niệm được vô niệm là đã thanh tịnh rồi, muốn vượt ra ngoài thế giới này thì cũng phải tạo ra công đức thì mới giải thoát được.

Như lai dạy các ông:

Đừng vì tiền và danh mà bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác rồi phải đi mãi trong luân hồi đó.

Như lai dạy các ông căn bản như sau: phàm sử hữu tướng giai thị hư vọng! cái gì có tướng đều là hư dối.

Tiếp theo Như Lai dạy các ông 2 câu làm chuẩn nữa:

+Tu mà mong cầu người khác giúp là các ông khờ.

+Tu mà học hỏi để hiểu biết, khi đã hiểu biết rồi, tạo ra công đức nữa thì mới giải thoát được.

Ông Thân Thệ Trí Phương đã giác ngộ sâu lời Đức Phật dạy ông liền khóc và trình với Đức Phật:

Đời con đại phúc nên mới gặp được Như Lai, Như Lai dạy con, con đường giải thoát, hôm nay con biết nên con khóc, con khóc vì con không còn mê lầm nữa, nhưng con rất thương cho những người khác không biết họ có biết được như con không?

Đức Phật khen ông Thân Thệ Trí Phương:

Ông là 1 cư sỹ mà biết thương người như vậy, Như Lai huyền ký cho ông nhiều đời sau sẽ thành phật hiệu là Vô Tân Ý Quang Như Lai.

Ông Thân Thệ Trí Phương vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan