KHI ĐỨC THẾ TÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CÓ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮA KHÔNG?

Thị giả của Đức Phật là ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật đầy đủ lễ nghi trình thưa hỏi một loạt 5 câu:

Câu 1: Kính bạch Đức Thế Tôn: Khi con bị nạn mụ Ma Đăng Già sử dụng Ma thuật sai khiến con dâm dục với mụ ấy, Đức Thế Tôn sử dụng thần chú để cứu con, vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con câu thần chú này để chúng con phòng thân, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Câu 2: Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, có trở lại thế giới này nữa không?

Câu 3: Thế Tôn ở trong Phật giới, có làm gì để có công đức nữa không?

Câu 4: Tại sao loài người phải hủy diệt sự sống nơi trái đấy này?

Câu 5: Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dạy gì cho chúng con nữa không?

Đức Phật dạy:

Câu 1: Này ông A Na Đà và đại chúng: Khi ông A Nan Đà bị mụ Ma Đang Già dụ ông dâm dục với mụ ấy. Như Lai sử dụng Thiên nhãn thấy được, nên nhờ 1 vị Thần đến, vị Thần vừa đến, các Cô Hồn mà mụ Ma Đăng Già sai khiến mê hoặc ông, thấy vị Thần đến, bọn Quỷ họ bỏ đi, làm sự sai khiến của mụ Ma Đăng Già không còn tác dụng nữa, chớ Như Lai có bùa chú hay thần thông gì mà dạy ông. Ông nghĩ xem, nếu Như Lai có thần thông, tức Như Lai là ông Thần chứ không phải là một vị Đại giác ngộ.

 

Câu 2: Này ông A Nan Đà, nơi Phật giới, Pháp thân và Kim thân của mỗi vị Phật cấu tạo bằng điện từ Quang và công đức, nơi này tự nhiên thanh tịnh, nên sự sống nơi Phật giới khác hẳn với thế giới cuốn hút của vật lý điện từ Âm Dương nơi trái đất này, nên chư Phật cũng như Như Lai không trở lại thế giới này được. Tuy nhiên, Như Lai cũng như chư Phật có nhiệm vụ là sử dụng Phật nhãn quan sát nơi thế giới này cũng như Hằng hà sa số thế giới khác, có con người sinh sống, ai muốn giác ngộ và giải thoát, Như Lai cũng như chư Phật phân thân, hay ứng thân, hoặc hóa thân vào trợ giúp, khi xong là trở về Phật giới, không ở lâu nơi thế giới loài người được.

Câu 3: Mỗi vị Phật ở trong Phật giới, vị nào cũng có thêm công đức nữa, nếu vị đó phân thân, ứng thân hay hóa thân giúp người nào đó trong thế giới loài người.

Câu 4: Loài người thích hủy diệt loài người là có nguyên do như sau:

– Trong tánh của mỗi con người có Tưởng, Tham và Ác, nên sanh ra cái Ngã to. Ở địa cầu này, cái Ngã to lên đến 10 tỷ cái, thì tự nhiên quá sức chứa của địa cầu này, tự nhiên phải tiêu diệt lẫn nhau. Đây là nguyên lý: Thành – Trụ – Hoại – Diệt nơi trái đất này vậy!

Câu 5: Lời sau cùng Như Lai dạy ông có 4 phần để ghi vào tập Huyền Ký này, để  các ông cũng như loài người vào các đời sau biết:

Một: Giác ngộ, tức hiểu biết rõ ràng qui luật luân hồi nơi trái đất này cũng như trong một tam giới.

Hai: Biết rõ công thức Giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện từ Âm Dương nơi trái đất này.

Ba: Nơi trái đất này có 5 loài sống chung:

– Loài Thần: Có nhiệm vụ là lập ra đạo để làm thỏa mãn cái Tưởng và ham muốn của con người, tức đưa cái Tưởng và ham muốn của con người vào an trú trong đạo.

– Loài người: Có nhiệm vụ là Tưởng tượng ra để dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và 1 con đường vào làm thực vật.

Bốn: Thờ phượng ở trái đất này các ông phải hiểu như sau:

– Hiện tại, trái đất này có các nơi cất: Nhà thờ, Đình, Miếu, để thờ Thần nơi trái đất này. Con người có các nơi thờ phượng như vậy, yên lòng đem cái Tưởng và ham muốn của mình vào cho Thần giữ, nên cái Tưởng và ham muốn của con người có nơi an trú nên được dịu lại.

– Sau này, Như Lai nhập Niết bàn, các ông lập Chùa thờ Như Lai, là để nhớ lời dạy của Như Lai là giác ngộ và giải thoát, biết qui luật luân hồi cũng như công thức trở về Phật giới. Nhưng những người đời sau, họ làm sai lời dạy này. Họ lợi dụng đạo của Như Lai và bịa ra như sau:

1/- Như Lai ban phước!

2/- Như Lai có thần thông!

3/- Như Lai rất linh thiêng!

Vào các đời sau, 10 ngàn người tu theo đạo của Như Lai, chỉ có 1 hay 2 người tu đúng thôi. Còn những số người còn lại, họ lợi dụng đạo của Như Lai để kiếm danh và lợi. Họ mặc áo tu, làm bình phong, để dụ những người ngu khờ đến lạy và cúng tiền. Những người này, là những người làm đúng lời nguyền của Ma Vương đó.

Các ông hãy nghe rõ lời quan trọng sau cùng của

Như Lai:

1/- Trái đất này là nơi 5 loài sống chung:

* Loài Thần:

– Có nhiệm vụ làm hiện tượng lạ, để cho loài người tin là có Thần linh, không dám làm sai trái.

– “Mượn xác” người có sắc diện đẹp và ăn nói lưu lót lập ra đạo để cho loài người ai thích đạo mà đem cái Tưởng và Tham vào đó an trú.

3/- Như Lai không đến thế giới này được, vì nơi thế giới này không chịu nổi số lớn điện từ Quang.

4/- Như Lai đã sống ở tam giới này gần 8 tỷ năm là đã kinh Hồn rồi!

5/- Như Lai dạy cho các ông rõ: Các chùa: Cầu xin, Cúng tụng, Như Lai không đến.

Vì sao vậy?

– Vì Như Lai đâu phải là ông Thần mà đến các chùa này, để ban phước và ăn của cúng.

– Duy nhất, Như Lai chỉ phân thân, ứng thân hay hóa thân đến chùa Thiền tông để trợ giúp pháp môn này truyền theo dòng Thiền tông mà thôi.

Đức Phật tiếp tục dạy ông A Na Đà:

– Này ông A Nan Đà, một lần nữa, ông hãy ghi rõ ràng lời của Như Lai dạy trong tập Huyền Ký này có 3 phần chánh yếu, để cho các người đời sau hiểu:

Một: Người nào tu theo đạo của Như Lai, mà tu để được giác ngộ và giải thoát, người đó tu đúng với đạo của Như Lai dạy.

Hai: Chùa nào lập ra dạy tu hành, người tổ chức đó, dạy đúng với lời dạy của Như Lai dạy còn đi trong luân hồi.

Ba: Chùa nào lập ra dạy tu:Tụng, chùa đó dạy tu để vui với Thần.

Bốn: Chùa nào lập ra dạy tu: Cúng, chùa đó, dạy tu để kết thân với Cô Hồn.

Năm: Chùa nào lập ra tu: Xin xăm, bói quẻ, là tu để được làm bạn với các Vong linh.

Ông A Nan Đà, nghe Đức Phật dạy xong, ông khóc và bạch cùng Đức Phật:

– Con xin vâng lời Đức Thế Tôn dạy.

Ông bạch xong lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan